Tryk her for  
Beskrivelse
Show/Hide
Modelnavn: Dokument

Kommentar: Formålet med Dokumentmodellen er at gøre det lettere at udveksle oplysninger om dokumenter mellem to eller flere it-systemer, ved at skabe en fælles forståelse af hvad et dokument er, og hvilke informationer et dokument består af. Dokumentmodellen definerer de begreber, forretningsobjekter, attributter, datatyper og relationer, som tilsammen beskriver et dokument.
Dokumenter består af en afgrænset samling af informationer, i en kendt struktur, gemt på et kendt medie. Et dokument kan foreligge på papir, digitalt medie eller et hvilket som helst andet medie, der kan være bærer af information. Dokumenter kan rumme tekst, tegninger, grafik, fotografier, video, tale osv. Specifikationen beskriver en model for Dokument og udgør et fælles grundlag for forståelse og metadataopmærkning af digitale dokumenter. Dokumentmodellen udgør dermed det semantiske grundlag for at registrere oplysninger om en organisations dokumenter med henblik på udveksling af dokumentmetadata mellem to eller flere it-systemer.

I figuren nedenfor er illustreret, hvordan Dokumentmodellens formål er at beskrive fælles metadata for dokumenter til brug for udveksling mellem it-systemer.


Den fysiske fil udpeges fra Dokumentmodellen igennem en URI. Hvor og hvordan den fysiske fil er lagret er ikke en del af beskrivelsen i Dokumentmodellen.
Dokument anvendes og indgår primært i sammenhæng med andre objekter som fx Sag, sammenhænge som dermed beskriver dokumenters relationer til omverdenen.
Dokumentmodellen rummer kun de fælles metadata for dokumenter og vil formentlig skulle specialiseres og beriges med fagområdets metadata ved anvendelse på specifikke fagområder. Dokumentmodellen kan enten anvendes alene eller i kombination med elementer fra andre modeller, som eksempelvis Sagsmodellen (se [SAG]), anvendes til at bygge udvekslingsmodeller, som lægges til grund for udvikling af snitflader.

Modelsprog: Dansk

Ansvarlig: KL

Versionsnummer: 2.0.0

Status: Godkendt på 6. møde i Arkitekturboard 5. september 2018

Emneområde:

Lovgrundlag:

Identifikator: https://data.gov.dk/model/core/Dokument

Afledt af:
Dokument/Dokumenthenvisning Dokument/Dokumenthenvisning lokation mimeType Dokumenthenvisning Dokumentaktør/Dokument.1 Dokumentaktør/Dokument.1 Dokumentaktør/Dokument Dokumentaktør/Dokument OrgPerson OrgEnhed Organisation Kopiparter Kopiparter Parter Parter AndreBehandlere AndreBehandlere PrimærBehandler PrimærBehandler Ansvarlig Ansvarlig Ejer Ejer AndreKlasser AndreKlasser PrimærKlasse PrimærKlasse Klasse AndreDokumenter AndreDokumenter Bilag Bilag Kommentarer Kommentarer NyRevision NyRevision Udgangspunkter Udgangspunkter Besvarelser Besvarelser Aktør Virksomhed Person partsrolle Dokumentpart tilstandsDato dokumentTilstand versionsTid versionsnummer lagringsform brevdato dokumentType indgåendeIndikator beskrivelse titel dokumentnummer id Dokument
Dokument(OIO) v2.0.0 - Byggeblok informationsmodel