Arkitekturrapporter

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for Arkitekturrapporter
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Klar
Status ift. Rammearkitekturen Optaget
Gyldighed De respektive Arkitekturrapporter er alle behandlet individuelt af Kommunernes It-Arkitekturråd
Kontakt Vibeke Normann, Digitalisering og Teknologi, KL

Arkitekturrapporterne er et vigtigt led i at sikre en åben it-arkitekturstyring.

I arkitekturrapporterne dokumenteres alle væsentlige arkitekturbeslutninger, herunder valg og fravalg i forhold til den fælleskommunale rammearkitektur. På den måde fungerer rapporten også som en tjekliste til projektet i forhold til gode overvejelser i forbindelse med arkitekturbeslutninger.

Alle rapporter sendes i høring i netværket af kommunale forretnings- og it-arkitekter og behandles efterfølgende af Kommunernes It-Arkitekturråd. Alle fælleskommunale projekter udfylder i forbindelse med større arkitekturbeslutninger en rapport, og alle projekter som bidrager med digitale løsninger til flere kommuner, opfordres til at udfylde en rapport.

Projekt Valg

Projekt Valg er en del af transitionsaftalen for monopolsystemer (TSA), der blev indgået mellem KMD og KOMBIT. Det omfatter et udbud af KMD Valg (udskrivning), samt indgår indtænkning af KMD Valg (opgørelse). Følgende valgarter er med i projektets scope:
 1. KV - Kommunalbestyrelsesvalg
 2. RV - Regionsrådsvalg
 3. FV - Folketingsvalg
 4. EV - Europa-Parlamentsvalg
 5. AV - Folkeafstemning (Afstemningsvalg)

KOMBITs opgave at varetage specifikation og udbud af løsning samt valg af leverandør. Rapporten indeholder resultatet af en gennemført arkitekturanalyse, en redegørelse for hvordan projektet forholder sig til de fælleskommunale arkitekturprincipper, projektes målarkitekturen, en forretningsbegrebsmodel og en beskrivelse af anvendelsen af forretningsservices, fysiske services, standarder, it-infrastruktur, sikkerhed, samt et overblik over DataContext og Persondata.

Projektansvarlig og/eller Ledelsesansvarlig Poul Ditlev Christiansen
Behandlet i Kommunernes It-Arkitekturråd 31. marts 2017
Referat fra It-Arkitekturrådets drøftelse Referat af 22. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd
Link til Arkitketurrapporten Projekt Valg

Digitalisering - Udsatte Børn og Unge (DUBU)

DUBU er et fælleskommunalt fagsystem til at sikre kvalitet og sammenhæng i arbejdet med udsatte børn og unge. Løsningen sikrer struktureret digital registrering og myndighedssagsbehandling og skal understøtte socialrådgiverne i deres socialfaglige arbejde i en brugervenlig og stabil løsning.

Rapporten indeholder resultatet af en gennemført arkitekturanalyse, en redegørelse for hvordan projektet forholder sig til de fælleskommunale arkitekturprincipper, en model for målarkitekturen, en forretningsbegrebsmodel og en beskrivelse af anvendelse og produktion af forretningsservices.

Projektansvarlig og/eller Ledelsesansvarlig Karina Bagger (KBA)
Behandlet i Kommunernes It-Arkitekturråd 17. februar 2017
Referat fra It-Arkitekturrådets drøftelse Referat af 21. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd
Link til Arkitketurrapporten Digitalisering - Udsatte Børn og Unge (DUBU)

Samarbejdsplatformen

Samarbejdsplatformen er en del af det fællesoffentlige Brugerportalsinitiativ, som skal etablere tidssvarende digitale platforme, der kan understøtte en ny folkeskole og målene i folkeskolereformen. Samarbejdsplatformen er den del, der skal give børn, elever, pædagogisk personale og forældre adgang til informationer fra skolen og dagtilbud. Rapporten indeholder resultatet af en gennemført arkitekturanalyse, en redegørelse for hvordan projektet forholder sig til de fælleskommunale arkitekturprincipper, en forretningsbegrebsmodel og en beskrivelse af anvendelse og produktion af forretningsservices.
Projektansvarlig og/eller Ledelsesansvarlig Dorthe Andersen
Behandlet i Kommunernes It-Arkitekturråd 06. september 2016
Referat fra It-Arkitekturrådets drøftelse Referat af 19. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd.
Link til Arkitketurrapporten Samarbejdsplatformen

Fælleskommunale Ledelsesinformationssystemer (FLIS)

Projektet Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) er en benchmark- og ledelsesinformationsløsning. FLIS blev i 2014 udviklet i version 1.0 og leveret med 7 dataområder. Efterfølgende blev FLIS berammet til en udvidelse med yderligere 4 dataområder og i 2015 blev nye målsætninger og indsatsområder fastsat for FLIS af KL og KOMBIT. Rapporten indeholder resultatet af en gennemført arkitekturanalyse, en redegørelse for hvordan projektet forholder sig til de fælleskommunale arkitekturprincipper, en forretningsbegrebsmodel og en beskrivelse af anvendelse og produktion af forretningsservices.
Projektansvarlig og/eller Ledelsesansvarlig Thomas Glintborg
Behandlet i Kommunernes It-Arkitekturråd Ikke behandlet i It-arkitekturrådet
Referat fra It-Arkitekturrådets drøftelse Ikke behandlet i It-arkitekturrådet
Link til Arkitketurrapporten Fælleskommunale Ledelsesinformationssystemer (FLIS)

Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen

Formålet med projektet er derfor at få etableret en ny fælleskommunal løsning, som understøtter kommunernes arbejde med Ejendomsskat og Ejendomsbidrag, og derved muliggøre, at kommunerne kan udfase anvendelsen af ejendomsskatte- og ejendomsbidragsfunktionaliteten i KMD's EjendomsStamRegister (ESR). Den nye løsning skal kunne fungere uafhængigt af ESR og skal i stedet basere sig på autoritative, fællesoffentlige grunddata og på SKAT's vurderingsdata. Dog inkluderer løsningen ikke funktionalitet vedr. Ejendomsskattelån. Derimod vil løsningen opstille snitflader til ejendomssystemer, der vil muliggøre at kommunerne også kan anvende andre leverandører til at understøtte ejendomsskattelånsområdet end KMD. Rapporten indeholder resultatet af en gennemført arkitekturanalyse, en redegørelse for hvordan projektet forholder sig til de fælleskommunale arkitekturprincipper, en forretningsbegrebsmodel og en beskrivelse af anvendelse og produktion af forretningsservices.
Projektansvarlig og/eller Ledelsesansvarlig Thomas Christiansen
Behandlet i Kommunernes It-Arkitekturråd 29. april 2015
Referat fra It-Arkitekturrådets drøftelse Referat af 14. ordinære møde i It-Arkitekturrådet
Link til Arkitketurrapporten Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen

Ydelsesrefusion

Projektet Ydelsesrefusion skal samle informationer om de offentlige forsørgelsesydelser, automatisk hjemtage kommunens refusioner fra staten og afregne kommunens medfinansiering. For at løsningen kan virke skal alle de væsentlige ydelsessystemer mv. i Danmark indberette ydelsesoplysninger med perioder mv. til Ydelsesrefusion. Som led i forberedelsen af projektets samlede beslutningsgrundlag (PID) er udarbejdet oversigter over henholdsvis forretningsarkitektur / forretningsservices og løsningsarkitektur / fysiske services, som skal danne baggrund for PID'en. Rapporten indeholder resultatet af en gennemført arkitekturanalyse, en redegørelse for hvordan projektet forholder sig til de fælleskommunale arkitekturprincipper, en forretningsbegrebsmodel og en beskrivelse af anvendelse og produktion af forretningsservices.
Projektansvarlig og/eller Ledelsesansvarlig Morten Hass, KOMBIT
Behandlet i Kommunernes It-Arkitekturråd 29. april 2015
Referat fra It-Arkitekturrådets drøftelse Referat af 14. ordinære møde i It-Arkitekturrådet
Link til Arkitketurrapporten Ydelsesrefusion

Danmarks Adresseregister (DAR)

Formålet med Grunddataprogrammet er overordnet, at data forbedres og gøres frit tilgængelige i autoritative registre. DAR indgår som et af flere projekter i Delaftale 2 i Grunddataprogrammet. Adresseprogrammet har defineret i form af en målarkitektur for adresseområdet og en løsningsarkitektur for DAR. Implementering af målarkitekturen vil være grundlaget for effektivt og konsekvent genbrug af grunddata om adresser, stednavne og administrative inddelinger med henblik på, at disse grunddata:
 • Danner et fælles grundlag for ene effektiv, sammenhængende digital forvaltning
 • Bidrager til konkurrencedygtighed, vækst og innovation hos virksomhederne
 • Anvendes som entydig reference for politi-, ulykkes- og kriseberedskab

Rapporten indeholder resultatet af en gennemført arkitekturanalyse, en redegørelse for hvordan projektet forholder sig til de fælleskommunale arkitekturprincipper, en forretningsbegrebsmodel og en beskrivelse af anvendelse og produktion af forretningsservices.

Projektansvarlig og/eller Ledelsesansvarlig Henrik Grønbæk Kristensen
Behandlet i Kommunernes It-Arkitekturråd 29. april 2015
Referat fra It-Arkitekturrådets drøftelse Referat af 14. ordinære møde i It-Arkitekturrådet
Link til Arkitketurrapporten Danmarks Adresseregister (DAR)

Bygnings- og boligregistret (BBR)

Formålet med Grunddataprogrammet er overordnet, at data forbedres og gøres frit tilgængelige i autoritative registre. BBR indgår som et af flere projekter i Delaftale 1 i Grunddataprogrammet. Ejendomsområdet er karakteriseret ved, at grunddata ikke er samlet i et register, men fordelt på flere forskellige. Forvaltningen af dette område er unødigt kompliceret, fordi der er behov for at sammensætte og anvende oplysninger fra forskellige registre. Når grunddata om ejendomme er af høj kvalitet og frit tilgængelige, skal myndighederne ikke bruge ressourcer på selv at registrere og kontrollere data, og de skal i færre tilfælde afvente oplysninger fra andre parter. Planen er derfor at etablere en infrastruktur, som sikrer, at oplysninger om ejendomme og bygninger samt disses ejerforhold registreres i de autoritative registre på en ensartet og sikker måde. Rapporten indeholder resultatet af en gennemført arkitekturanalyse, en redegørelse for hvordan projektet forholder sig til de fælleskommunale arkitekturprincipper, en forretningsbegrebsmodel og en beskrivelse af anvendelse og produktion af forretningsservices.
Projektansvarlig og/eller Ledelsesansvarlig Henrik Grønbæk Kristensen, KOMBIT
Behandlet i Kommunernes It-Arkitekturråd 29. april 2015
Referat fra It-Arkitekturrådets drøftelse Referat af 14. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd
Link til Arkitketurrapporten Arkitekturrapport for Bygnings- og boligregistret (BBR)

KITOS - Kommunernes IT-Overbliks System

Formålet med projektet er at skabe et ensartet grundlag for hvordan vi, som kommuner, kan øge vores modenhed og evne til fremadrettet at skabe overblik, dokumentere, gevinstrealisere og analysere på den samlede It-portefølje med henblik på at opnå en mere strategisk, forretningsmæssig op arkitekturmæssig dagsorden for vores it-mæssige valg. Projektet har som målsætning, at løsningen bliver brugt af en bredere kreds af kommuner, da en ensartet dokumentation på sigt vil give gode muligheder for at udveksle informationer. Rapporten indeholder resultatet af arkitekturanalysen, en forretningsbegrebsmodel og en beskrivelse af anvendelse og produktion af forretningsservices.
Projektansvarlig og/eller Ledelsesansvarlig Brian Andersen, Roskilde Kommune
Behandlet i Kommunernes It-Arkitekturråd 10. september 2014
Referat fra It-Arkitekturrådets drøftelse Referat af 11. ordinære møde i It-Arkitekturrådet
Link til Arkitketurrapporten Arkitekturrapport for KITOS

Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksneområdet (DHUV)

Målet med projektet er gennem en forbedret it-understøttelse og etablering af fælles metoder på området at skabe grundlaget for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. DHUV-projektets forretning er behandling af og opfølgning på sager hos kommunale forvaltninger op det sociale område, specifikt for handicappede udsatte voksne. Rapporten indeholder resultatet af arkitekturanalysen og en beskrivelse af en forretningsbegrebsmodel.
Projektansvarlig og/eller Ledelsesansvarlig LDA (It-arkitekt: MSU)
Behandlet i Kommunernes It-Arkitekturråd 10. september 2014
Referat fra It-Arkitekturrådets drøftelse Referat af 11. ordinære møde i It-Arkitekturrådet
Link til Arkitketurrapporten Arkitekturrapport for DHUV

SAPA

Dette projekt er tidligere blevet behandlet i høringsnetværket og arkitekturrapporten er derfor en opdateret fortsættelse af den tidligere rapport. SAPA-løsningen er en kommunal overbliksløsning, der hjælper den kommunale medarbejder med at skabe sig et samlet overblik over borgerens eller virksomhedens engagementer med kommunen, uden at den kommunale medarbejder behøver at bevæge sig ind og ud af de forskellige it-løsninger, der indeholder de relevante informationer. SAPA tager højde for det fragmenterede kommunale it-landskab og skaber indgange og genveje til netop de informationer, som medarbejderne har brug for i deres daglige arbejde. Udover simpel sammenstilling af informationer indeholder SAPA-løsningen en række funktioner, der muliggør en registrering af simpel sagsinformation. Rapporten indeholder en beskrivelse af systemets forudsætninger, et resultat af arkitekturanalysen, en forretningsbegrebsmodel, en begrebsliste, der beskriver anvendte begreber, en beskrivelse af anvendelse og produktion af forretningsservices, en vision og en implementeringsplan.
Projektansvarlig og/eller Ledelsesansvarlig Kenneth Møller Johansen
Behandlet i Kommunernes It-Arkitekturråd 8. maj 2014
Referat fra It-Arkitekturrådets drøftelse Referat af 10. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd
Link til Arkitketurrapporten Opdateret Arkitekturrapport for SAPA

Tidligere Arkitekturrapport for SAPA

Projektet har til formål at sikre effektiv og helhedsorienteret sagsbehandling, da kommunerne har behov for en it-løsning, der understøtter brugerens konkrete søgning af en borger eller virksomhed i kommunens it-system, sammenstilling af eksisterende data og udstilling af et helhedsorienteret og tværgående overblik over nødvendige informationer. SAPA-projektet har sit strategiske ophæng i den fælleskommunale udbudsplan for monopolområderne og har derfor en solid strategisk forankring i såvel kommunerne som KL og KOMBIT's forretningsstrategier. Rapporten indeholder resultatet af arkitekturanalysen, en forretningsbegrebsmodel og en beskrivelse af anvendelsen af forretningsservices.
Projektansvarlig og/eller Ledelsesansvarlig Kenneth Møller Johansen
Behandlet i Kommunernes It-Arkitekturråd 8. maj 2013
Referat fra It-Arkitekturrådets drøftelse Referat af 6. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd
Link til Arkitketurrapporten Tidligere arkitekturrapport for SAPA

Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)

Sygedagpengeprojektet har til formål at etablere en moderne, fælleskommunal it-understøttelse af sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet. It-løsningens forretning er behandling af refusions- og sygedagpengesager hos kommunale forvaltninger, herunder automatisk behandling af sager. It-løsningen skal nærmere betegnet understøtte de dele af forvaltningen, som administrerer sygedagpengeydelser og bevillinger. Rapporten indeholder et resultat af arkitekturanalysen og en forretningsbegrebsmodel.
Projektansvarlig og/eller Ledelsesansvarlig ULR (It-arkitekt: KKJ)
Behandlet i Kommunernes It-Arkitekturråd 25. februar 2014
Referat fra It-Arkitekturrådets drøftelse Referat af 9. ordinære møde i Kommunernes It-arkitekturråd
Link til Arkitketurrapporten Arkitekturrapport for Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)

Kommunernes Ydelsessystem (KY)

Dette projekt er tidligere blevet behandlet i høringsnetværket og arkitekturrapporten er derfor en opdateret fortsættelse af den tidligere rapport. Projektet har til formål at etablere et moderne, fælleskommunalt it-system til understøttelse af sagsbehandlingen på kontanthjælpsområdet og tilgrænsende områder. Realiseringen af it-understøttelse af denne forretning indebærer it-løsningens integration med en række andre forretningsservices i andre relaterede domæner. Borgeren har flere muligheder for henvendelse til det offentlige, og der er i KY fokus på at facilitere en oplevelse af én indgang. Dette sikres ved at KY har den fornødne tekniske såvel som forretningsmæssige integration til eksisterende it-løsninger i KY's omverden. Rapporten indeholder et resultat af en ny arkitekturanalysen, en beskrivelse af anvendelsen og produktionen af forretningsservices.
Projektansvarlig og/eller Ledelsesansvarlig SKI (It-arkitekt: KKJ)
Behandlet i Kommunernes It-Arkitekturråd 20. november 2013
Referat fra It-Arkitekturrådets drøftelse Referat af 8. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd
Link til Arkitketurrapporten Arkitekturrapport for KY

Tidligere Arkitekturrapport for Kommunernes Ydelsessystem (KY)

Projektet har til formål at etablere et moderne, fælleskommunalt it-system til understøttelse af sagsbehandlingen på kontanthjælpsområdet og tilgrænsende områder. Realiseringen af it-understøttelse af denne forretning indebærer it-løsningens integration med en række andre forretningsservices i andre relaterede domæner. Borgeren har flere muligheder for henvendelse til det offentlige, og der er i KY fokus på at facilitere en oplevelse af én indgang. Dette sikres ved at KY har den fornødne tekniske såvel som forretningsmæssige integration til eksisterende it-løsninger i KY's omverden. Rapporten indeholder en identificering af processer, et resultat af arkitekturanalysen og en forretningsbegrebsmodel.
Projektansvarlig og/eller Ledelsesansvarlig SKI (It-arkitekt: KKJ)
Behandlet i Kommunernes It-Arkitekturråd 27/02-2013
Referat fra It-Arkitekturrådets drøftelse Referat af 5. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd
Link til Arkitketurrapporten Tidligere Arkitekturrapport for KY

Effektiv digital selvbetjening (EDS)

Økonomisk friplads

Forretningsanalyse og forslag til realisering af forretningsmæssige mål

Projektet har til formål at kortlægge og udvikle en digital selvbetjeningsløsning for borgere, der ønsker at ansøge om økonomisk friplads og administrere opskrivning af barn, accept og udmeldelse vedr. dagtilbud. Desuden indgår projektet som en del af leverancen fra Effektiv Digital Selvbetjening i forbindelse med As-Is og To-Be analyserne af de selvbetjeningsområder, der indgår i bølgeplanens 2. bølge. Rapporten indeholder et kontekstdiagram, en beskrivelse af forretningsprocesser og -services, resultatet af en arkitekturanalyse og en beskrivelse af anvendelsen af forretningsservices.
Projektansvarlig og/eller Ledelsesansvarlig Flemming Engstrøm, KL
Behandlet i Kommunernes It-Arkitekturråd 8. maj 2013
Referat fra It-Arkitekturrådets drøftelse Referat af 6. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd
Link til Arkitketurrapporten Arkitekturrapport for EDS -økonomisk friplads

Lokaleudlån

Forretningsanalyse og forslag til realisering af forretningsmæssige mål

Projektet har til formål at kortlægge og udvikle en digital selvbetjeningsløsning for borgere, foreninger og virksomheder, der anmoder om udlån af kommunale faciliteter (lokaler, anlæg m.v.) Desuden indgår projektet som en del af leverancen fra Effektiv Digital Selvbetjening i forbindelse med As-Is og To-Be analyserne af de selvbetjeningsområder, der indgår i bølgeplanens 2. bølge. Rapporten indeholder en kontekstanalyse, en kortlægning af forretningsprocesser og muligheder for migrering og en beskrivelse af anvendelsen af forretningsservices.
Projektansvarlig og/eller Ledelsesansvarlig Flemming Engstrøm, KL
Behandlet i Kommunernes It-Arkitekturråd 8. maj 2013
Referat fra It-Arkitekturrådets drøftelse Referat af 6. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd
Link til Arkitketurrapporten Arkitekturrapport for EDS - Lokaleudlån

Kropsbårne hjælpemidler

Forretningsanalyse og forslag til realisering af forretningsmæssige mål

Projektet har til formål at kortlægge og udvikle en digital selvbetjeningsløsning for borgere, der ansøger om hjælpermidler. Rapporten er koncentreret om kropsbårne hjælpemidler, men analysen er gældende for alle ansøgninger om hjælpemidler. Desuden indgår projektet som en del af leverancen fra Effektiv Digital Selvbetjening i forbindelse med As-Is og To-Be analyserne af de selvbetjeningsområder, der indgår i bølgeplanens 2. bølge. Rapporten indeholder et resumé af forretningsanalysen, et resultat af arkitekturanalysen og en beskrivelse af anvendelsen af forretningsservices.
Projektansvarlig og/eller Ledelsesansvarlig Flemming Engstrøm, KL
Behandlet i Kommunernes It-Arkitekturråd 8. maj 2013
Referat fra It-Arkitekturrådets drøftelse Referat af 6. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd
Link til Arkitketurrapporten Arkitekturrapport for EDS - Kropsbårne hjælpemidler

Byg & Miljø 2.0

Dette projekt er tidligere blevet behandlet i høringsnetværket og arkitekturrapporten er derfor en opdateret fortsættelse af den tidligere rapport - #Byg og Miljø. Pba. af den daværende digitaliseringsstrategi gennemførte KOMBIT et udbud, der resulterede i Byg og Miljø og har været i drift siden 2014. KOMBIT besluttede at genudbyde Byg og Miljø mhp. følgende:
 • at fremtidssikremiljøudvidelsen udbudsjuridisk
 • at opnå et mere optimalt aftalegrundlag
 • at Byg og Miljø fælger KOMBITs standard driftaftale
 • at Byg og Miljø i større grad følger den Fælleskommunale Rammearkitektur og Grunddataprogrammet

Rapporten indeholder resultatet af en ny arkitekturanalyse, en forretningsbegrebsmodel og en beskrivelse af anvendelse og produktion af forretningsservices.

Projektansvarlig og/eller Ledelsesansvarlig Pernille Østerby (It-arkitekt: Søren Morits Christensen)
Behandlet i Kommunernes It-Arkitekturråd 25. november 2016
Referat fra It-Arkitekturrådets drøftelse Referat af 20. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd
Link til Arkitketurrapporten Byg & Miljø 2.0

Byg & Miljø

Dette projekt er tidligere blevet behandlet i høringsnetværket og arkitekturrapporten er derfor en opdateret fortsættelse af den tidligere rapport - #Min Digitale Byggesag (MDB). Projektets formål er at bidrage til bedre, hurtigere og mere ensartet regulering af fast ejendom i kommunerne. I projektet gøres dette ved at sikre, at borgere og virksomheder understøttes i deres ansøgningsproces på en måde, så deres ansøgning hurtigere og bedre efterfølgende kan sagsbehandles i kommunen. Projektet fokuserer på at øge kvaliteten af ansøgningsprocessen via en brugervenlig brugergrænseflade, mere specifikt en webapplikation, til betjening af borgere og virksomheder. Rapporten indeholder resultatet af en ny arkitekturanalyse, en forretningsbegrebsmodel, en begrebsliste, der beskriver anvendte begreber og en beskrivelse af både produktion og anvendelse af forretningsservices.
Projektansvarlig og/eller Ledelsesansvarlig DOA (It-arkitekt: LKB)
Behandlet i Kommunernes It-Arkitekturråd 27. november 2012
Referat fra It-Arkitekturrådets drøftelse Referat af 4. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd
Link til Arkitketurrapporten Arkitekturrapport for Byg og Miljø

Tidligere 'Min Digitale Byggesag (MDB)'

Projektets formål er at bidrage til bedre, hurtigere og mere ensartet regulering af fast ejendom i kommunerne. I projektet gøres dette ved at sikre, at borgere og virksomheder understøttes i deres ansøgningsproces på en måde, så deres ansøgning hurtigere og bedre efterfølgende kan sagsbehandles i kommunen. Projektet fokuserer på at øge kvaliteten af ansøgningsprocessen via en brugervenlig brugergrænseflade, mere specifikt en webapplikation, til betjening af borgere og virksomheder. Rapporten indeholder et kontekstdiagram, en identificering af projektets hovedprocesser, resultatet af en arkitekturanalyse og en beskrivelse af anvendte forretningstjenester. Derudover bør det bemærkes, at hverken drift, infrastruktur og fremtidssikring indgår i arkitekturanalysen.
Projektansvarlig og/eller Ledelsesansvarlig DOA (It-arkitekt: LKB)
Behandlet i Kommunernes It-Arkitekturråd 7. marts 2012
Referat fra It-Arkitekturrådets drøftelse 1. ordinære møde og social-fagligt døgn i Kommunernes It-Arkitekturråd
Link til Arkitketurrapporten Arkitekturrapport for 'Min Digitale Byggesag' (Byg og Miljø v1)

Fælles Sprog III (FSII)

KL har i samarbejde med en række kommuner udarbejdet FSIII til at håndtere kommunernes behov for øget it-understøttelse. I udviklingen af Fælles Sprog III har der været særligt fokus på både at optimere kvaliteten af dokumentation og samtidig optimere arbejdsgangene, så de administrative opgaver kan løses med mindre tidsforbrug. FSIII er en metode og standard til strukturering og dokumentation af væsentlige social- og sundhedsfaglige data. Desuden omfatter det en systematik, der skal sikre opfølgning, så kommunerne kan synliggøre effekten af den kommunale indsats og dermed opnå bedre grundlag for at prioritere og styre ældre- og sundhedsområdet.
Projektansvarlig og/eller Ledelsesansvarlig Ulla Lund Eskildsen, KL
Behandlet i Kommunernes It-Arkitekturråd 27. november 2012
Referat fra It-Arkitekturrådets drøftelse Referat af 4. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd
Link til Arkitketurrapporten Arkitekturrapport for Fælles Sprog III