Bevilling

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for Bevilling
En del af Statusboks-lab-label.png
Status for INFO-side Udarbejdet, senest opdateret 4. december 2019
Status ift. Rammearkitekturen Færdig
Gyldighed Skal godkendes i Arkitekturboardet ved 12. møde d. 16. december 2019
Kontakt Peter Thrane, KL

Om byggeblokken Bevilling

Formål

Objektmodel for byggeblokken Bevilling
Formålet med byggeblokken Bevilling er at beskrive, hvad der skal til for at beskrive en bevilling til en borger eller virksomhed (foreninger og andre organisationer vil betragtes som en virksomhed, da et registreret CVR nummer er nødvendigt). Herudover er formålet at understøtte en mere ensartet håndtering og udveksling af data om bevillinger, samt skabe et bedre fundament for at bygge bevillingssystemer.

Byggeblokken har til formål at beskrive og dokumentere de helt centrale karakteristika ved enhver bevilling. Byggeblokken kan hjælpe til en fælles forståelse og sprog omkring ydelsesområdet. Herudover kan det generelle formål for alle fælleskommunale byggeblokke læses i afsnittet Om Byggeblokke.

Beskrivelse

Sammenhængen mellem Ydelse, Bevilling og Effektuering
Bevilling indgår som en kobling mellem de 2 byggeblokke, Ydelse og Effektuering. Den treenighed samarbejder om at beskrive, hvilke ydelser der kan bevilges (Ydelse), selve bevillingen af en eller flere ydelser (Bevilling) og til sidst afviklingen af den eller de bevilgede ydelser (Effektuering).

En bevilling kan opfattes som en "aftale" mellem det offentlige og Bevillingsmodtageren (borgere og virksomheder). Den udtrykker dermed "retten til at modtage, og pligten til at yde...". Byggeblokken kan ligeledes bruges til at udtrykke situationer, hvor bevilling er en tilladelse, eksempelvis i form af en byggetilladelse. Fælles for alle ydelser, uanset type, er, at de skal bevilges, før de kan effektueres.

Selve bevillingen kan bestå af en række bevilgede ydelser, der hver udpeger netop en ydelse, der er bevilget. Dvs. at bevillingen er en ramme, som indeholder en eller flere bevilgede ydelser. Det er bevillingen, som har en relation til den (bevillings)sag, som indeholder dokumentationen for bevillingen (Afgørelsen konkretiseres i en bevilling). Eksempelvis kan bevillingen af Folkepension bestå af flere bevilgede ydelser: Folkepensions grundbeløb, Pensionstillæg og varmetillæg.

Begreber i forbindelse med bevillinger og effektueringer

Begreber i forbindelse med bevillinger og effektueringerg
Begreber i forbindelse med bevillinger og effektueringer
Bevilling En bevilling er et udtryk for en aftale mellem en person/virksomhed og kommunen/staten
Bevillingsgperiode Perioden mellem start og slut
BevillingStartDato Datoen for bevillingens start. (bevillingen løber fra..)
BevillingSlutDato Datoen for bevillingens slut. (bevillingen løber til..)
BevilgetYdelseStartDato Datoen for start på den bevilgede ydelse.
BevilgetYdelseSlutDato Datoen for slut på den bevilgede ydelse.
Effektueringsplan En plan for, hvorledes de bevilgede ydelser skal effektueres.
Beregningsfrekvens Et udtryk for den frekvens, som den bevilgede ydelse beregnes i
ForudBagud Betales ydelsen forud eller bagud i forhold til den periode, hvori den er beregnet?
Dispositionsdag Et udtryk for den dag pengene skal være til disposition på modtagerens konto
Ydelsesbeløb Det beregnede beløb, som dækker en beregningsfrekvens for en bevilget ydelse. Alt andet lige, vil dette beløb være det samme for alle ydelsesperioder i hele bevillingsperioden.
Effektuering Den faktiske udførte handling, som det fremgår af planen.
Ydelsesperiode Perioden mellem start og slut på effektueringen af en ydelse
YdelsesperiodeStartDato Et udtryk for en beregnet periode:

1/1-2012 - 31/1-2012 Folkepension grundbeløb kr. 5714,00

YdelsesperiodeStartDato er den første dag i perioden

YdelsesperiodeSlutDato Et udtryk for en beregnet periode:

1/1-2012 - 31/1-2012 Folkepension grundbeløb kr. 5714,00

YdelsesperiodeSlutDato er den sidste dato i perioden

Dispositionsdato Den faktiske dispositionsdato, som beregnes fra periode til periode ud fra Dispositionsdag.

Dispositionsdatoen er den dato, hvor pengene skal være til rådighed på modtagerens konto.

Ejer af byggeblok Bevilling

KL, Center for Digitalisering og Teknologi

Overholdelse/compliance

Byggeblokkene Ydelse, Bevilling og Effektuering anvendes allerede i KOMBITs og UDK's fagsystemer og danner derfor en de facto standard for kommunikation og håndtering af ydelser, bevillinger og effektueringer på markedet.

Oplysninger Bevilling vedligeholder

Liste med begreber som er relevante i forhold til byggeblokken Listen er et uddrag af de forretningsnære begreber som kan være relevante i forhold til byggeblokken Bevilling.

 • Bevilling: En bevilling er et udtryk for en aftale mellem en person/virksomhed og en myndighed(kommunen/staten) En bevilling omfatter en række bevilgede ydelser, som kan være af forskellig type:
  • Økonomiske ydelser (penge)
  • Ressourceydelser (tid, tjenester)
  • Fysiske ydelser (ting)
  • Tilladelse (Aftaler)

Alle bevilgede ydelser, hørende til samme bevilling, skal tidsmæssigt ligge inden for rammen af bevillingen.

 • Bevilget Ydelse: En bevilget ydelse er et udtryk for en ydelse der er bevilget til en person eller virksomhed. Der kan være en eller flere bevilgede ydelser til en bevilling. Hver bevilget ydelse beregnes for sig efter de regler, der gælder for den. Eksempelvis vil en udbetaling ofte følge bevillingen, hvor de bevilgede ydelser vil fremgå som linier på udbetalingsmeddelelsen.
 • Bevillingsmodtager: Et udtryk for den Person eller Virksomhed, som har fået bevillingen. Bemærk at det ikke nødvendigvis er den samme, som modtager ydelsen (selv om det ofte vil være sådan). Eksempelvis kan ydelsen dreje sig om et barn, mens det er moderen, der får ydelsen.
 • Bevillingsgiver: Er udtryk for den myndighed som bevilger en bevilling.

Modeller for Bevilling

Informationsmodel for byggeblokken Bevilling

Læsevejledning til modeller for Bevilling: Formålet med objektmodellen for byggeblokken Bevilling er at vise hvilke andre byggeblokke Bevilling har en relation til. Formålet med informationsmodellen for byggeblokken Bevilling er at vise hvilke oplysninger som er relevante i forhold til at beskrive en Bevilling. Objekter med farven grå er en del af byggeblokken Bevilling, og objekter med farven blå repræsenterer andre byggeblokke som hver især har deres egen objekt- og informationsmodel.

Objektmodel

Her kan du se en dynamisk præsentation af Bevilling objektmodel

Informationsmodel

Her kan du se en dynamisk præsentation af Bevilling objektmodel

Opgaver (services) Bevilling udfører

Byggeblokkens services er på logisk niveau og rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken skal understøtte. Der henvises til den generelle beskrivelse omkring en byggebloks services for en uddybende beskrivelse af, hvilke services en byggeblok udfører. De generelle services omfatter opret, ajourfør, fjern/slet/nedlæg, søg, list mv.

Udover de generelle services vil der være services rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken Bevilling skal understøtte. Det skal bl.a. være muligt at:

 • Oprette bevillinger med tilhørende Bevilgede Ydelser
 • Fremfinde bevillinger til en bestemt person eller virksomhed
 • Oplysninger om hvilke myndigheder der har bevilget hvilke ydelser

Anvendelse af Bevilling

Målgruppe

Forretnings og It-arkitekter i kommuner, KL og KOMBIT; Fagkontorer i KL

Anvendelse og Anbefaling

For generel anvisning for anvendelse af en byggeblok se Om Byggeblokke

Strategisk ophæng

Byggeblokken Bevilling anvendes allerede i projekter i KOMBIT og UDK og danner derved en de facto standard for ydelser.

Roadmap

Der er løbene et arbejde i gang i KL og KOMBIT med at redegøre for den konkrete sammenhæng mellem indsats- og ydelsesbegrebet. Dette arbejde kan på sigt medføre ændringer i beskrivelserne af byggeblokkene Indsats, Ydelse, Effektuering og Bevilling

Implementeringer

 • KOMBIT
  • KY – kommunernes Ydelsessystem
  • KSD – Kommunernes Sygedagpengesystem
  • Social Pension
  • Støttesystemet Ydelsesindex (og dermed SAPA)
  • DUBU (Udsatte børn og unge)
 • UDK
  • Pensionssystem
  • Barselsdagpengesystem
  • Boligstøtte

Sammenhæng til andre Byggeblokke

Byggeblokken Bevilling har relationer til andre fælleskommunale byggeblokke, som er centrale i forhold til at beskrive en bevilling og dens sammenhænge. Beskrivelser af disse "eksterne" byggeblokke er ikke en del af beskrivelsen af byggeblokken Bevilling.

Liste af andre byggeblokke med links til beskrivelserne, som denne byggeblok har en relation til, baseret på blå forretningsobjekter:

 • Ydelse – Hvilken ydelse er bevilget. Hver bevilget ydelse peger på netop en, men flere kan bevilges inden for samme bevilling
 • Sag – Peger på den sag, som danner grundlag for bevillingen og også indeholder det grundlag, som bevillingen er givet efter
 • Person – Den Person (Bevillingsmodtager), som har modtaget bevillingen
 • Virksomhed – Den Virksomhed (Bevillingsmodtager), som har modtaget bevillingen
 • Aktør – Den myndighed der bevilget bevillingen

Beskrivelse af sammenhængen mellem byggeblokkene Ydelse, Bevilling og Effektuering

En beskrivelse af sammenhængen mellem byggeblokkene Ydelse, Bevilling og Effektuering, en separat sektion på info.rammearkitektur.dk (under udarbejdelse). Her er udstillet en model som viser sammenhængen mellem de tre byggeblokke, samt en uddybende beskrivelse af sammenhængen mellem de tre byggeblokke.

Se Sammenhængsmodel for Ydelse, Bevilling og Effektuering

Bilag