Bygværk (Bygning)

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for Bygværk (Bygning)
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Klar
Status ift. Rammearkitekturen Optaget
Gyldighed Byggeblokken Bygværk er godkendt ved det niende møde i Arkitekturboardet 25. marts 2019
Kontakt Peter Falkenberg, Digitalisering og Teknologi, KL

Om byggeblokken Bygværk (Bygning)

Formål

Objektmodel for byggeblokken Bygværk (Bygning)

Formålet med byggeblokken Bygværk er at beskrive, hvad der skal til for at beskrive et bygværk. Herunder særligt bygninger samt tekniske anlæg. Byggeblokken har til formål at beskrive og dokumentere de helt centrale karakteristika ved bygværk, herunder bygninger og tekniske anlæg. Herudover kan det generelle formål for alle fælleskommunale byggeblokke læses i afsnittet Om Byggeblokke.

Beskrivelse

Byggeblokken tager afsæt i Danmarks grunddataprogram. Scope for byggeblokken afspejler derfor grunddataprogrammets definitioner og formål der har afsæt i gældende lov for det pågældende område. Bygværk beskriver oplysninger for bygninger og tekniske anlæg som bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer m.v. Byggeblokken, herunder de specifikke oplysninger, tager afsæt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Oplysningerne i BBR skal afspejle de faktiske, fysiske forhold, altså også forhold, der eventuelt ikke er godkendte. Oplysningerne om bygninger og tekniske anlæg anvendes både af de statslige, regionale og kommunale myndigheder samt af forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere og realkreditinstitutter.

Ejer af byggeblok Bygværk (Bygning)

Center for Digitalisering og Teknologi, KL

Overholdelse/compliance

Byggeblokken Bygværk tager afsæt i Danmarks Grunddata, og anvendes i en række af it-løsninger og udstilles som autoritative data på den fællesoffentlige datafordeler.

Oplysninger Bygværk (Bygning) vedligeholder

Informationsmodel for byggeblokken Bygværk (Bygning) kan findes på data.gov

Liste med begreber som er relevante i forhold til byggeblokken Bygværk (Bygning):

  • Bygning: En bygning består af en eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed, og som skærmer mod vejrliget. En bygning består som minimum af en overdækning (et tag)
  • Grund: En grund er et sammenhængende areal, som består af et eller flere jordstykker (dvs. matrikelnumre), som udgør eller indgår i den samme samlede faste ejendom
  • Teknisk Anlæg: Et teknisk anlæg er en stedfast, klart afgrænset konstruktion, der er opført til et bestemt formål, og som ikke karakteriseres som en bygning

Modeller for Bygværk (Bygning)

Læsevejledning til modeller for Bygværk (Bygning): Formålet med objektmodellen for byggeblokken Bygværk (Bygning) er at vise hvilke andre byggeblokke Bygværk (Bygning) har en relation til. Formålet med informationsmodellen for byggeblokken Bygværk (Bygning) er at vise hvilke oplysninger som er relevante i forhold til at beskrive en Bygværk (Bygning). Objekter med farven grå er en del af byggeblokken Bygværk (Bygning), og objekter med farven blå repræsenterer andre byggeblokke som hver især har deres egen objekt- og informationsmodel.

Objektmodel for Bygværk (Bygning)

Her kan du se en dynamisk præsentation af Bygværk (Bygning) objektmodel

Informationsmodel for Bygværk (Bygning)

Der er ikke lavet et informationsmodel for Bygværk i regi af Rammearkitekturen, da der allerede er en informationsmodel i grunddatamodellen for fast Ejendom, som du kan tilgå her: https://data.gov.dk/model/diagrammer/

Livscyklus/tilstandsmodel for Bygværk (Bygning)

Ikke udarbejdet for nuværende

Opgaver(services) Bygværk (Bygning) udfører

Byggeblokkens services er på logisk niveau og rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken skal understøtte. Der henvises til den generelle beskrivelse omkring en byggebloks services for en uddybende beskrivelse af, hvilke services en byggeblok udfører på siden Om Byggeblokke. De generelle services omfatter opret, ajourfør, fjern/slet/nedlæg, søg, list mv. Udover de generelle services vil der være services rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken Bygværk skal understøtte.

Anvendelse af Bygværk (Bygning)

Målgruppe

Forretnings og It-arkitekter i kommuner, KL og KOMBIT og Fagkontorer i KL

Anvendelse og Anbefaling

Generel anvisning for anvendelse af en byggeblok, se Om Byggeblokke

Strategisk ophæng

Byggeblokken Bygværk anvendes i de fleste løsninger på tværs af det offentlige.

Roadmap/Plan vedr. udvikling af byggeblokken

Ingen for nuværende

Implementeringer af byggeblok Bygværk (Bygning)

Sammenhæng til andre Byggeblokke

Byggeblokken Bygværk har relationer til andre grunddata byggeblokke, som er centrale i forhold til at beskrive en bygning og dens sammenhænge. Beskrivelser af disse "eksterne" byggeblokke er ikke en del af beskrivelsen af byggeblokken Bygværk.

Liste af andre byggeblokke som denne byggeblok har en relation til:

  • Matrikel – Angiver den matrikel som bygværket indgår i.
  • Adresse – Beliggenhed for det pågældende bygværk

Referencer

Bilag