Fælleskommunale Arkitekturprincipper og -regler

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning


Status for Fælleskommunale Arkitekturprincipper og -regler
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Under udarbejdelse
Status ift. Rammearkitekturen Optaget
Gyldighed Godkendt på 24. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd d. 7. december 2017
Kontakt Peter Thrane og Peter Falkenberg, Arbejdsgange og it-arkitektur, KL
Fælleskommunale Arkitekturprincipper og -regler
Styring Princip 1: Arkitektur styres på rette niveau efter fælles rammer
AR 1.1: Styr arkitekturen på rette niveauer og sammenhængende
AR 1.2: Optimér arkitektur efter projektets og de fælles mål
AR 1.3: Anvend fælles ramme for beskrivelse af arkitekturen
AR 1.4: Sørg for review af projektets arkitektur
AR 1.5: Hav tilstrækkelige kompetencer til arkitektur-arbejdet
AR 1.6: Der er defineret entydigt ejerskab af byggeblokke (FK)
Strategi Princip 2: Arkitektur fremmer sammenhæng, innovation og effektivitet
AR 2.1: Anvend og udbyg den fællesoffentlige rammearkitektur
AR 2.2: Anvend åbne og internationale standarder
AR 2.3: Undgå afhængighed af leverandører og proprietære teknologier
AR 2.4: Byg forandringsparat med udgangspunkt i brugeren
AR 2.5: Stil data og løsninger til rådighed for private
AR 2.6: Adskil det foranderlige fra det uforanderlige (FK)
Jura Princip 3: Arkitektur og regulering understøtter hinanden
AR 3.1: Tag højde for juridiske bindinger i forhold til deling og genbrug af data og it-løsninger
AR 3.2: Bidrag til digitaliseringsklar lovgivning
Sikkerhed Princip 4: Sikkerhed, privatliv og tillid sikres
AR 4.1: Opfyld krav til informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse
AR 4.2: Anvend fælles arkitektur for informationssikkerhed
Opgaver Princip 5: Processer optimeres på tværs
AR 5.1: Design sammenhængende brugerrejser
AR 5.2: Optimér tværgående processer efter fælles mål
AR 5.3: Betydelige forretningshændelser skal kunne meddeles omverdenen (FK)
Information Princip 6: Gode data deles og genbruges
AR 6.1: Del og genbrug data
AR 6.2: Anvend fælles regler for dokumentation af data
AR 6.3: Giv data den kvalitet som efterspørges
AR 6.4: Udstil oplysninger om datakilder, begreber og datamodeller
Applikation Princip 7: It-løsninger samarbejder effektivt
AR 7.1: Design og udstil snitflader efter fælles integrationsmønstre og tekniske standarder
AR 7.2: Byggeblokke genbruges på tværs af it-løsninger (FK)
Infrastruktur Princip 8: Data og services leveres driftssikkert
AR 8.1: Levér data og services i henhold til aftalte servicemål
De Fælleskommunale Arkitekturprincipper og -regler erstatter de Tidligere Fælleskommunale Arkitekturprincipper og danner fundamentet for rammearkitekturen sammen med de Fælleskommunale Arkitekturmål.

Formålet med de Fælleskommunale Arkitekturprincipper

Arkitekturprincipperne har som formål at understøtte og kommunikere den valgte retning i den fælleskommunale arkitekturstyring.

Principper kan anvendes til at sikre konsistens og sammenhæng i beslutninger på tværs af projekter – som en vejledning, der anvendes til at træffe de konkrete beslutninger. Principperne er derimod ikke de faktiske beslutninger. Det enkelte princip skal altid vurderes ift. det enkelte projekt m.v., hvor de konkrete afgørelser træffes.

Principper og regler kan anvendes til at vurdere overensstemmelsen mellem de konkrete beslutninger i kommunale it-projekter, road-maps og strategier og den overordnede retning og vision for kommunal it-udvikling. Der kan være gode grunde til at vælge at afvige i konkrete tilfælde, men afvigelsen bør altid forklares. Herved sikres, at arkitekturen overordnet bevæger sig i den ønskede retning, og at afvigelser vælges af vigtige strategiske og operationelle hensyn.

Arkitekturprincipperne er en del af kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd, de indgår i Governanceprocessen for Rammearkitekturen, og er desuden udgangspunktet for Arkitekturrapporten.

Proces for revision af de Fælleskommunale Arkitekturprincipper

I processen med revision af de fælleskommunale arkitekturprincipper stod det hurtigt klart, at de kommunale it-arkitekter havde et stort ønske om, at der fremover var færre hierarkier af principper at forholde sig til, idet de i dag kan opleve at skulle forholde sig til fællesoffentlige, fælleskommunale, domænespecifikke og eventuelt egne, kommunale arkitekturprincipper. Ud fra ønsket om, at det bliver mere overskueligt og operationelt for kommunerne at arbejde med arkitekturprincipper, var det naturligt at se på, om de reviderede fælleskommunale arkitekturprincipper kunne tage afsæt i de fællesoffentlige arkitekturprincipper og – regler i 'Hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur 2017'.

Referencegruppen kortlagde derfor, hvorvidt de fælleskommunale principper er helt eller delvist dækkede af de fællesoffentlige. Hvor de gældende fælleskommunale arkitekturprincipper havde et indhold, der ikke blev dækket af de fællesoffentlige regler, blev det kommunale princip tilføjet. Resultatet af denne 'mapning' af de gældende 17 fælleskommunale principper til de otte fællesoffentlige principper og tilhørende regler blev tilføjelsen af fire supplerende, specifikke fælleskommunale arkitekturregler.