Lokation

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for Lokation
En del af Statusboks-lab-label.png
Status for INFO-side Under udarbejdelse
Status ift. Rammearkitekturen Under Udvikling
Gyldighed Skal godkendes i Arkitekturboardet, mødedato ikke fastlagt
Kontakt Rune Reimann Petersen, Digitalisering og Teknologi, KL

Om byggeblokken Lokation

Objektmodel for byggeblokken Lokation

Beskrivelse

På tværs af den kommunale forvaltning vil det ofte være relevant samt nødvendigt, at registrere oplysninger omkring lokationer (steder hvor "noget" sker), i eksempelvis kommunale fagsystemer. Byggeblokken Lokation er central i forhold til, at redegøre for det sted hvor en aktivitet/opgave finder sted, eller hvor et sted/bygning/genstand er placeret. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med målingen af bredden på et vandløb, hvor det er nødvendigt at registrere den nøjagtige Koordinatposition hvor målingen er foretaget. Det kan også være i forhold til bookning af en mødeaktivitet i en kalender, hvor det er nødvendigt at fortælle mødedeltagerne på hvilken adresse og i hvilket lokale mødet finder sted.

Formål

Formålet med byggeblokken Lokation er, at sætte rammerne for hvordan begrebet lokation skal forstås. Derudover er formålet at redegøre for de forskellige måder hvorved en lokation kan beskrives. Byggeblokken Lokation udpeger og samler forskellige typer af "lokationer" under den sammen lokationsbetegnelse. Eksempelvis er en adresse en type af lokation, og det samme gælder for en GPS-position eller et lokale. Fælles rammer for hvordan en "lokation" skal forstås og beskrives, kan medvirke til en fælles logisk forståelse og sprog omkring begrebet lokation og forskellige lokationstyper på tværs af It-systemer.

Byggeblokken udpeger flere typer af lokationer, som hver især indeholder forskellige oplysninger og detaljeringsniveauer i forhold til at beskrive en lokation. Det vil ofte være kontekstafhængigt på et fagområde, hvilke oplysninger der er nødvendige for at beskrive en lokation. Byggeblokken Lokation skal anvendes som et analyseværktøj, til at udpege og illustrere at vi snakker om en lokation uanset hvilken af de forskellige lokationstyper der anvendes.

Herudover kan det generelle formål for alle fælleskommunale byggeblokke læses i afsnittet Om Byggeblokke.


Ejer af byggeblok Lokation

Center for Digitalisering og Teknologi, KL

Overholdelse/compliance

Byggeblokken Lokation peger på flere byggeblokke som repræsenterer delmodeller fra Danmarks grunddata, herunder modellen for Adresse, GeoDanmarkObjekt, Navngivet Sted og Geografisk inddeling.

Oplysninger Lokation vedligeholder

Liste med begreber som er relevante i forhold til byggeblokken Lokation: (Listen er et uddrag af de forretningsnære begreber som kan være relevant i forhold til byggeblokken aktivitet)

Byggeblokken Lokation er umiddelbart en abstrakt byggeblok, som dækker over mange forskellige "slags" lokationer. Data vedligeholdes derfor i de enkelte specialiseringer, som er:

 • Position: En position kan udtrykkes som et Geopunkt, som referere til en absolut position ved hjælp af et referencesystem (eksempelvis GPS-koordinatsæt) eller som en relativ position i forhold til et kendt Geopunkt. Læs mere om Geopunkt(GM_Point) i standarden ISO 19107 Geographic information
 • Geoflade En Geoflade refererer til at område i landskabet. Dette område kan være udformet som et polygon. Læs mere om en Geoflade(GM_Surface)i standarden ISO 19107 Geographic information
 • Geolinje En Geolinje repræsenterer en geografisk udstrækning i landskabet ved hjælp af en polylinje. Læs mere om en Geolinje(GM_Line)i standarden ISO 19107 Geographic information
 • Georum Et Georum kan anvendes til at angive et sted i tredimensionelt landskab. Læs mere om et Georum (GM_Solid)i standarden ISO 19107 Geographic information
 • Lokale: Et lokale kan være et fysisk rum i en bygning, eller et virtuelt lokale
 • Adresse: Adresse holder information om stedbestemte geografiske kontaktpunkter med adresseangivelser. Adresser er typisk defineret, så de udtrykker en relation til Geografiske elementer, (veje, pladser) og Administrative geografiske områder (postdistrikter) samt til deres indbyrdes placering (husnummer, etage placering på etage).
 • GeoDanmarkObjekt: Et punkt, en flade eller en strækning på et kort, som har en særlig betydning. Hvert GeoDanmarkObjekt har en type. læs mere om GeoDanmarkObjekt her GeoDanmark Spec 6.0 2018.1114
 • NavngivetSted: Stednavn på et GeoDanmarkObjekt. Eksempelvis navnet på en bykerne, en vej, et vandløb eller en skov.
 • Geografisk inddeling(Administrativ inddeling): Geografisk inddeling definerer forskellige geografiske arealinddelinger i Danmark. Eksempelvis kan Danmark opdeles efter landsdele, regionsinddeling, Kommuneinddeling og postnummerinddeling. Læs mere om Geografisk inddeling her DAGI objektspecifikation version 2.0
 • Matrikel Oplysninger om et matrikulærelement kan anvendes til angive en lokation.

Modeller for Lokation

Informationsmodel for byggeblokken Lokation

Læsevejledning til modeller for Lokation: Formålet med objektmodellen for byggeblokken Lokation er at vise hvilke andre byggeblokke Lokation har en relation til. Formålet med informationsmodellen for byggeblokken Lokation er at vise hvilke oplysninger som er relevante i forhold til at beskrive en Lokation. Objekter med farven grå er en del af byggeblokken Lokation, og objekter med farven blå repræsenterer andre byggeblokke som hver især har deres egen objekt- og informationsmodel.

Objektmodel for Lokation

Her kan du se en præsentation af Lokation objektmodel

Informationsmodel for Lokation

Her kan du se en præsentation af Lokation informationsmodel

Livscyklus/tilstandsmodel for Lokation

Ikke udarbejdet for nuværende

Opgaver(services) Lokation udfører

Der henvises til den generelle beskrivelse omkring en byggebloks services for en uddybende beskrivelse af hvilke services en byggeblok udfører: Om Byggeblokke

Anvendelse af Lokation

Målgruppe: Forretnings og It-arkitekter


Anvendelse og Anbefaling:

Byggeblokken Lokation kan primært anvendes til analyse og modellering af forretningen. Da selve implementeringen af byggeblokken Lokation afhænger af forretningskonteksten, vil en konkret implementering af Lokation være forskellig alt efter hvilket forretningsområde og hvilken type af Lokation der er behov for at implementere. For generel anvisning for anvendelse af en byggeblok se Om Byggeblokke


Strategisk ophæng:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 og den tilhørende handlingsplan, initiativ 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen.


Roadmap/Plan vedr. udvikling af byggeblokken: Ikke udarbejdet for nuværende


Oversigt over implementeringer af byggeblokken Lokation:

Da Lokation er et abstrakt byggeblok, er der ingen konkrete implementeringer af Lokation. De forskellige lokationstyper (specialiseringer i modellerne for byggeblok Lokation) er implementeret flere steder på tværs af den offentlige sektor.

Sammenhæng til andre Byggeblokke

Byggeblokken Lokation har relationer til andre fælleskommunale byggeblokke, som er centrale i forhold til at beskrive bestemte typer af lokationer. Beskrivelser af disse "eksterne" byggeblokke er ikke en del af beskrivelsen af byggeblokken Lokation.


Liste med byggeblokke som denne byggeblok har en relation til:

 • Adresse - Specifik type Lokation, som fortæller hvordan en adresse beskrives.
 • GeoDanmarkObjekt - Specifik type af Lokation, som bruges til at angive et GeoDanmarkObjekt.
 • NavngivetSted – Specifik type af Lokation, som angiver et specifikt navngivet sted.
 • Geografisk inddeling - Specifik type af Lokation, som angiver et geografisk areal.

Referencer

Standarder