Objekt

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning


Status for Objekt
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Klar
Status ift. Rammearkitekturen Optaget
Gyldighed Byggeblokken Objekt er godkendt ved det femte møde i Arkitekturboardet 05. juli 2018, med kommentar om at det skal revurderes hvorvidt Objekt er en byggeblok eller et modelleringsartefakt
Kontakt Rune Reimann Petersen, Digitalisering og Teknologi, KL

Om byggeblokken Objekt

Formål

Objektmodel for byggeblokken Objekt

Byggeblokken Objektet har til formål at kunne rumme og beskrive alle "slags objekter", som optræder i den kommunale forretning. Byggeblokken Objekt er generisk i den forståelse, at den kan benyttes som skabelon til at beskrive objekter på tværs af alle forretningsområder. Herudover kan det generelle formål for alle fælleskommunale byggeblokke læses i afsnittet "Om Byggeblokke"

Generelt gælder det for alle objekter at de:

 • Kan beskrive alle typer af objekter
 • Er af en bestemt type, eksempelvis kan en type være person, virksomhed, eller sø.
 • Kan bruges til at definere og kategorisere objekter
 • Har et vilkårligt antal egenskaber som beskriver objektet
 • Egenskaber kan defineres med enheder, constraints og klassificeres efter emne.
 • Egenskaber kan have tilstande, som repræsenterer et øjebliksbillede af egenskaberne

Denne byggeblok beskriver disse grundlæggende karakteristika, som alle typer aktiviteter har til fælles.

Beskrivelse

Objekt er et abstrakt begreb, som kan omfavne alle de typer af ting, vi kan ønske at beskrive i den virkelige verden, uanset om der er tale om en person eller en sø. Byggeblokken Objekt er en generisk skabelon, som kan bruges til at beskrive alle typer af objekter. Helt generelt kan et objekt have et vilkårligt antal egenskaber, som beskriver objektet. Disse egenskaber kan være repræsenteret på forskellige vis, ved forskellige typer af egenskaber. Et objekts egenskaber kan være repræsenteret via attributter, relationer, og tilstande. Det særlige, ved byggeblokken Objekt er at den kan beskrive objektets egenskaber uafhængigt af det konkrete objekt, altså på et niveau hvor beskrivelsen kan genbruges til at beskrive grundlæggende karakteristika ved overordnede objekttyper.

I byggeblokken Objekt beskrives egenskaber i forhold til objekttyper. Alle objekter er af en bestemt type, og disse objekttyper kan klassificeres, så det er muligt at kategorisere og adskille objekter af forskellige typer fra hinanden og genbruge allerede definerede objekttyper og egenskaber. Forskellige objekttyper kan godt have de samme egenskaber (eksempelvis vægt), hvorimod andre vil være helt specifikke for en bestemt objekttype. Byggeblokken Objekt kan derfor bruges til at definere og beskrive hvilke egenskaber, der er specifikke for bestemte objekttyper, og hvilke egenskaber som kan "genbruges" på tværs af objekttyper.

Byggeblokken Objekt er en generisk skabelon til at beskrive alle objekter, deres objekttyper og deres egenskaber, uanset konteksten og objektet. Når objekttype, egenskaber og andre konkrete forhold omkring et objekt bliver defineret, får objektet en bestemt betydning og forståelse. Byggeblokken Objekt kan derfor bruges til at skabe en fælles semantisk sprog og forståelse af forskellige objekter og deres egenskaber, ved hjælp af et klassifikationssystem. Dette er relevant i forhold til at sikre den semantiske forståelse, ved udveksling af informationer(data) på tværs af forvaltningsområder og it-systemer.

Hvad kan byggeblokken Objekt bruges til

Måling og observation på et objekt: Byggeblokken Objekt kan bruges til at definere og beskrive, hvilke egenskaber det er relevante at måle og observere på i forhold til bestemte objekttyper og instanser af disse typer i konkrete kontekster. Eksempelvis vil egenskaber som saltindhold, temperatur og surhedsgrad være relevante og betydningsfulde at foretage målinger på i forhold til objekttypen, sø, i en kontekst hvor søens kemiske vandmiljø undersøges. Ligeledes kan det forestilles, at egenskaber som blodtryk og hjerterytme er relevante egenskaber i forhold til undersøgelse og udredning af en hjertepatient. Når egenskaber for objekttyper defineres, kan enheder samt constraints(udfaldsrum/restriktioner/begrænsning) for egenskaberne ligeledes defineres. Disse er med til at beskrive og rammesætte egenskaber, så de har en betydning og en forståelse.

Ejer af byggeblok Objekt

KL

Overholdelse/compliance

Byggeblokken forholder sig ikke til nogle standarder

Oplysninger Objekt vedligeholder

Liste med begreber som er relevante i forhold til byggeblokken Objekt:

Listen er et uddrag af de forretningsnære begreber, som kan være relevante i forhold til byggeblokken Objekt.

 • Egenskab: Egenskaber er særlige "kendetegn", som er med til at definere og beskrive det særlige ved en objekttype og instanser af denne type. Eksempelvis kan navn på en person være en egenskab der fortæller noget om objekttypen person.
 • Attribut: Attribut er et andet ord for en egenskab. Attributter kan bruges til at beskrive konkrete objektinstanser.
 • Genstand: Begrebet "genstand" kan være et synonym for objekt. Både begrebet "genstand" og "objekt" er meget abstrakte, men skal grundlæggende forstås som begreber, der kan rumme alle typer af ting, som er en del af den kommunale forretning.
 • Objekttype: Objekter har forskellige typer, og disse kan klassificeres og kategoriseres efter eksempelvis emne i et klassifikationssystem.

Modeller for Objekt

Informationsmodel for byggeblokken Objekt

Læsevejledning til modeller for Objekt: Formålet med objektmodellen for byggeblokken Objekt er at vise hvilke andre byggeblokke Objekt har en relation til. Formålet med informationsmodellen for byggeblokken Objekt er at vise hvilke oplysninger som er relevante i forhold til at beskrive en Objekt. Objekter med farven grå er en del af byggeblokken Objekt, og objekter med farven blå repræsenterer andre byggeblokke som hver især har deres egen objekt- og informationsmodel.

Objektmodel for Objekt

Her kan du se en dynamisk præsentation af Objekt objektmodel

Informationsmodel for Objekt

Her kan du se en dynamisk præsentation af Objekt informationsmodel

Livscyklus/tilstandsmodel for Objekt

Ikke udarbejdet for indeværende

Opgaver(services) Objekt udfører

Byggeblokkens services er på logisk niveau og kan/bør implementeres i en fysisk realisering af Objekt i et it-system. Der henvises til den generelle beskrivelse omkring en byggebloks services for en uddybende beskrivelse af hvilke services en byggeblok udfører: Om Byggeblokke

Anvendelse af Objekt

Målgruppe: Forretnings og It-arkitekter

Anvendelse og Anbefaling: For generel anvisning for anvendelse af en byggeblok se Om Byggeblokke

Strategisk ophæng: Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 og den tilhørende handlingsplan, initiativ 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen.

Roadmap/Plan vedr. udvikling af byggeblokken: Udviklingen af byggeblokken Objekt er udsprunget i forbindelse af arbejdet med projekt 1 under programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. I projektet indgår produktion af byggeblokkene Tilstand, Indsats og Aktivitet', hvor målet er at videreudvikle de tre byggeblokkene fra status 'Identificeret' til status 'Beskrevet'. Byggeblokkene Aktivitet, Indsats og Tilstand er færdiggjort i Q2 2018.

Projekter der har anvendt byggeblokken Objekt:

 • Det fællesoffentlige strategiprojekt sammenhængende velfærdsforløb 3.1 spor 2 "Pilotafprøvning af sammenhængende borgerforløb for udsatte børn og unge".

Sammenhæng til andre Byggeblokke

Byggeblokken Objekt har relationer til andre fælleskommunale byggeblokke, som er centrale i forhold til at definere og beskrive objekter og deres egenskaber i forskellige forretningskontekster. Hermed kan en fælles forståelse og definition af specifikke objekttyper opnås. Beskrivelser af disse "eksterne" byggeblokke er ikke en del af beskrivelsen af byggeblokken Objekt


Liste af andre byggeblokke som denne byggeblok har en relation til:

 • Klassifikation - Objekter kan klassificeres og kategoriseres efter et klassifikationssystem. Objekttypers egenskaber kan ligeledes klassificeres og kategoriseres efter et klassifikationssystem.
 • Dokument - Dokumenter kan redegøre for hvordan tilstande for egenskaber fremfindes

Bilag