Person

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for Person
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Klar
Status ift. Rammearkitekturen Optaget
Gyldighed Byggeblokken Person er godkendt ved det niende møde i Arkitekturboardet 25. marts 2019
Kontakt Peter Falkenberg, Digitalisering og Teknologi, KL

Om byggeblokken Person

Formål

Objektmodel for byggeblokken Person

Formålet med byggeblokken Person er at beskrive, hvad der skal til for at beskrive en person som er registeret i CPR-registeret. Byggeblokken har til formål at beskrive og dokumentere de helt centrale karakteristika ved Personer.

Herudover kan det generelle formål for alle fælleskommunale byggeblokke læses i afsnittet Om Byggeblokke

Beskrivelse

Byggeblokken tager afsæt i Danmarks grunddataprogram. Scope for byggeblokken afspejler derfor grunddataprogrammets definitioner og formål der har afsæt i gældende lov for det pågældende område.

Person beskriver de centrale karakteristika ved en fysisk person bosiddende i Danmark. Person omfatter et minimum af informationer der tager afsæt i Det Centrale Personregister, etableret ved lov i 1968. Person (informationer) anvendes bredt i såvel den offentlige som private sektor og dækker over som blandt andet navn, adresse, adressebeskyttelse, civilstand, børn og forældre, folkekirketilhør og statsborgerskab.

Grunddataprogrammets definition af en person kan læses på hjemmesiden for grunddata

Ejer af byggeblok Person

Center for Digitalisering og Teknologi, KL

Overholdelse/compliance

Byggeblokken Person er en del af Danmarks Grunddata, anvendes i en række af it-løsninger og udstilles som autoritative data på den fællesoffentlige datafordeler.

Oplysninger Person vedligeholder

Informationsmodel for byggeblokken Person
Objektmodel for byggeblokken Person
Liste med begreber som er relevante i forhold til byggeblokken Person:

Listen er et uddrag af de forretningsnære oplysninger som kan være relevante i forhold til byggeblokken Person.

  • Navn: Oplysninger om en persons navne - fornavne, mellemnavne, efternavn og slægtsnavn.
  • Adresse: Oplysninger om en persons bopæl på en specifik adresse samt eventuel tidligere bopælskommune.
  • Adressebeskyttelse: Oplysninger om en persons beskyttelse mod videregivelse af adresse- og navneoplysninger.
  • Civilstand: Oplysninger om en persons civilstand (gift, død, enke mv.).
  • Børn og forældre: Oplysninger om en persons forældre/børn.

Modeller for Person

Læsevejledning til modeller for Person: Formålet med objektmodellen for byggeblokken Person er at vise hvilke andre byggeblokke Person har en relation til. Formålet med informationsmodellen for byggeblokken Person er at vise hvilke oplysninger som er relevante i forhold til at beskrive en Person. Objekter med farven grå er en del af byggeblokken Person, og objekter med farven blå repræsenterer andre byggeblokke som hver især har deres egen objekt- og informationsmodel.

Objektmodel for Person

Her kan du se en dynamisk præsentation af Person objektmodel

Informationsmodel for Person

Her kan du se en dynamisk præsentation af Person informationsmodel

Livscyklus/tilstandsmodel for Person

Ikke udarbejdet for nuværende

Opgaver(services) Person udfører

Byggeblokkens services er på logisk niveau og rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken skal understøtte. Der henvises til den generelle beskrivelse omkring en byggebloks services for en uddybende beskrivelse af, hvilke services en byggeblok udfører Om Byggeblokke. Person som en logisk byggeblok kan have generelle services som omfatter opret, ajourfør, fjern/slet/nedlæg, søg, list mv. Udover de generelle services kan der være services rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken Virksomhed skal understøtte.

I det Centrale Personregister(CPR) vil det for langt de fleste kun være servicerne søg og læs som er tilgængelige, da Informationerne i CPR er autoritative og vedligeholdes af CPR-kontoret, der er et kontor i Social- og Indenrigsministeriets departement.

Anvendelse af Person

Målgruppe

Forretnings og It-arkitekter i kommuner, KL og KOMBIT og Fagkontorer i KL

Anvendelse og Anbefaling

Generel anvisning for anvendelse af en byggeblok se Om Byggeblokke

Strategisk ophæng

Byggeblokken Person anvendes i de fleste løsninger på tværs af det offentlige.

Roadmap/Plan vedr. udvikling af byggeblokken

Ingen for nuværende

Implementeringer af byggeblokken Person

Sammenhæng til andre Byggeblokke

Byggeblokken Person har relationer til andre grunddata byggeblokke, som er centrale i forhold til at beskrive en person og dens sammenhænge. Beskrivelser af disse "eksterne" byggeblokke er ikke en del af beskrivelsen af byggeblokken Person.

Liste af andre byggeblokke med links til beskrivelserne, som denne byggeblok har en relation til:

  • Adresse – Hvilken bopælsadresse samt kontaktadresse personen har.
  • Klassifikation – En række egenskaber for person, fx civilstand og nationalitet.

Referencer

Bilag