Tilstand

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for Tilstand
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Klar, senest opdateret 12. april 2019
Status ift. Rammearkitekturen Optaget
Gyldighed Byggeblokken Tilstand er godkendt ved det femte møde i Arkitekturboardet 05. juli 2018
Kontakt Rune Reimann Petersen, Digitalisering og Teknologi, KL

Om byggeblokken Tilstand

Formål

Objektmodel for byggeblokken Tilstand

Alt, hvad der kan observeres, måles, vurderes og sættes værdi på, kan beskrives ved hjælp af tilstande. Byggeblokken Tilstand kan derfor bruges til, at understøtte relevante oplysninger(data) om tilstande. Dette kunne eksempelvis være en borgers uddannelses-, sundheds-, social- eller beskæftigelsesmæssige tilstand. Byggeblokken Tilstand beskæftiger sig helt centralt med de egenskaber, der er med til at beskrive Objekter. Disse egenskaber fortæller noget om objektet, og med byggeblokken Tilstand kan vi beskrive, hvilken værdi disse egenskaber har på specifikke tidspunkter.

Alle objekter har egenskaber, som der kan sættes tilstande på. Eksempelvis kan en person have egenskaben bludsukkerniveau. En afmålt blodsukkerværdi i form af et tal hos en person fortæller, hvilken tilstand egenskaben blodsukkerniveau har på et bestemt tidspunkt på den konkrete person. Byggeblokken Tilstand kan bruges til at sætte tilstande på et vilkårligt antal egenskaber hos et objekt, og hver enkelt egenskab hos dette objekt kan have registreret flere tilstande, som beskriver egenskaben på forskellige tidspunkter, sådan at det er muligt at sammenligne og følge udviklingen af en egenskabs tilstande over tid. Denne dokumentation af den løbende opdaterede tilstand vil kunne bidrage til, at en fagperson over tid kan vurdere, om tilstanden flytter sig i den ønskede retning eller ej, og i så fald om der skal ændres i indsats.

Herudover kan det generelle formål for alle fælleskommunale byggeblokke læses i afsnittet "Om Byggeblokke"

Generelt gælder det for alle tilstande at de:

 • Er en konkret værdi for en egenskab for et Objekt
 • Er et øjebliksbillede af en egenskab for et Objekt
 • Er resultatet af en eller flere Aktiviteter
 • Skal fremfindes ved at udføre en Aktivitet

Denne byggeblok beskriver disse grundlæggende karakteristika, som alle typer af tilstande har til fælles.

Beskrivelse

Det centrale forretningsobjekt i informationsmodellen for Byggeblokken Tilstand er objektet "Tilstand", altså den værdi (tal, tekst mm.), som bruges til at udtrykke en værdi for en egenskab på et specifikt tidspunkt. Når man ønsker at sætte en værdi på et givent objekts egenskab(er), er det objektets type samt objekttypens egenskaber, som definerer, hvilke egenskaber der er mulige at sætte værdier på for det givne objekt, samt med hvilke enheder tilstandene skal angives. Definitionen og klassifikationen af forskellige objekttyper og objekttypernes egenskaber har derfor stor betydning i forhold til, hvad det er, man kan "måle" og sætte tilstande på hos forskellige objekter (Se Byggeblok Objekt)

Et klassifikationssystem er en forudsætning for optimal udnyttelse at byggeblokken Tilstand, særligt i forhold til udvekslingen af tilstandsoplysninger mellem flere parter. Ved at skabe en fælles forståelse og enighed omkring betydningen af de egenskaber og tilstande, der udveksles for et specifikt objekt, vil både afsender og modtager have den samme semantiske forståelse af informationen om objektet. Byggeblokken Tilstand kan derfor medvirke til, at aktører på tværs af forvaltningsområder opnår en fælles forståelse og enighed omkring tilstande, hvilket er en forudsætning for meningsfuld dataudveksling af tilstande på tværs af forvaltninger og systemer.

I Byggeblokken Tilstand defineres to forskellige aktivitetstyper, som kan resultere i en tilstand: Observations- og analyseaktiviteter:

 • Observationsaktivitet: En observationsaktivitet er kendetegnet ved, at det er en handling, som udføres med det formål at resultere i en tilstand. At måle en persons vægt er et eksempel på en observationsaktivitet, hvor resultatet kunne være, at en person på et specifik tidspunkt vejer 65 kilogram(tilstand).
 • Analyseaktivitet: En analyseaktivitet tager udgangspunkt i en eller flere kendte tilstande hos et objekt. Analyseaktiviteten udfører på baggrund af disse tilstande en analyse, som kan resultere i en eller flere nye tilstande for objektet. Beregning af en persons BMI (Body Mass Index) er et eksempel på en analyseaktivitet. Ved at tage udgangspunkt i en persons højde og vægt på et specifikt tidspunkt, kan personens BMI-tal udregnes på det pågældende tidspunkt.

Eksempel på en Tilstand

 • Blodtryk hos en person: Inden for sundhedsområdet kan en person beskrives ved hjælp af et vilkårligt antal definerede (sundhedsfaglige) egenskaber. En af disse egenskaber kan eksempelvis være blodtryk. Egenskaben blodtryk vil ofte være defineret som et diastolisk og et systolisk tryk, som kan angives i enheden millimeter kviksølv (mmHg). Når en person går til lægen og for målt et blodtryk på 140/90 mmHg, er værdien (140 og 90) af denne måling den konkrete tilstand for personens blodtryk på det på gældende tidspunkt. Personen kan gå til lægen måneden efter og få foretaget den samme blodtryksmåling, men her ende op med et blodtryk på 120/80 mmHG. Værdien af den nye måling er en ny tilstand for egenskaben blodtryk på et nyt måletidspunkt. Når man herefter kigger på egenskaben blodtryk hos den samme person, vil der være registreret to tilstande, som beskriver hvad personens blodtryk har været på to forskellige tidspunkter. Disse to tilstande kan sammenlignes, og det er hermed muligt at følge udviklingen af personens blodtryk(progression) over tid. Yderligere kan de to afmålte tilstande "analyseres" og føre til en ny tilstand, som er diagnosen; Forhøjet blodtryk. Tilstanden vil her være "Forhøjet blodtryk", og egenskaben som tilstanden beskriver vil være en diagnose.
 • Iltkoncentration i en sø: På samme måde kan iltkoncentrationen i en sø beskrives som en egenskab, der definerer og beskriver en delmængde af det, som kan måles omkring eller i en sø. Her vil værdien af en afmålt iltkoncentration, eksempelvis 4 mg ilt pr. L, være en tilstand, som beskriver egenskaben iltkoncentration på et specifikt tidspunkt i den specifikke sø.

Ejer af byggeblok Tilstand

Kontoret for Digitalisering og Teknologi, KL

Overholdelse/compliance

Byggeblokken Tilstand tager udgangspunkt i Inspire (se Vanda )

Oplysninger Tilstand vedligeholder

Liste med begreber som er relevante i forhold til byggeblokken Tilstand:

Listen er et uddrag af de forretningsnære begreber som kan være relevant i forhold til byggeblokken Tilstand.

 • Egenskab: Byggeblokken tilstand sætter værdi på specifikke egenskaber hos objekter. Egenskaberne definerer og beskriver et objekt, og vil være forskellige alt efter hvilken type af objekt man kigger på.
 • Resultat(værdi): Værdien som et resultat har. Tilstand sætter en konkret værdi for en egenskab, som udtrykkes som en resultatværdi, da den er resultatet af en aktivitet.

Modeller for Tilstand

Informationsmodel for byggeblokken Tilstand.

Læsevejledning til modeller for Tilstand: Formålet med objektmodellen for byggeblokken Tilstand er at vise hvilke andre byggeblokke Tilstand har en relation til. Formålet med informationsmodellen for byggeblokken Tilstand er at vise hvilke oplysninger som er relevante i forhold til at beskrive en Tilstand. Objekter med farven grå er en del af byggeblokken Tilstand, og objekter med farven blå repræsenterer andre byggeblokke som hver især har deres egen objekt- og informationsmodel.

Objektmodel for Tilstand

Her kan du se en dynamisk præsentation af Tilstand objektmodel

Informationsmodel for Tilstand

Her kan du se en dynamisk præsentation af Tilstand informationsmodel

Opgaver(services) Tilstand udfører

Byggeblokkens services er på logisk niveau og kan/bør implementeres i en fysisk realisering af Tilstand i et it-system. Der henvises til den generelle beskrivelse omkring en byggebloks services for en uddybende beskrivelse af hvilke services en byggeblok udfører: Om Byggeblokke

Anvendelse af Tilstand

Målgruppe: Forretnings og It-arkitekter

Anvendelse og Anbefaling: Generel anvisning for anvendelse af en byggeblok se: Om Byggeblokke

Strategisk ophæng: Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 og den tilhørende handlingsplan, initiativ 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen.

Roadmap/Plan vedr. udvikling af byggeblokken: Udviklingen af byggeblokken Tilstand er en del af projekt 1, ’Governance, mål og indhold’, under programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. I projektet indgår produktion af byggeblokkene Tilstand, Indsats og Aktivitet, hvor målet er at videreudvikle de tre byggeblokkene fra status 'Identificeret' til status 'Beskrevet'. Byggeblokkene Aktivitet, Indsats og Tilstand er færdiggjort i 2018. I arbejdet med at definere Tilstand, Indsats og Aktivitet er byggeblokken Objekt identificeret og beskrevet og en Sammenhængsmodel for de fire byggeblokke udarbejdet (Se Sammenhængsmodel for Aktivitet, Indsats og Tilstand)

Projekter der har anvendt byggeblokken Tilstand:

 • Det fællesoffentlige strategiprojekt sammenhængende velfærdsforløb 3.1 spor 2 "Sammenhængende borgerforløb for udsatte børn og unge".
 • Offentlig digitalisering skal give gode vilkår for vækst. Initiativ 6.4 "Samlet it-arkitektur for Affaldsdata"
 • Projekt Vanda - Initiativ 8.3 ”Kvalitet og deklaration af miljødata” under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015.
 • Modning af services Tilstand, Indsats og Aktivitet: Projektet er et samarbejde mellem Hjørring Kommune og Aarhus Kommune, og har modtaget støtte fra Rammearkitekturpuljen 2017. De tre services er testet og modnet på hhv. arbejdsmarkedsområdet i Hjørring Kommune og hos AffaldVarme under Aarhus Kommunens teknik- og miljøområde. Efter endt test og modningsperiode skal services genbruges andre steder i organisationerne samt i andre kommuner, stat og privat sektor. Som led i test og modningsfasen frigives de tre services som open source komponenter som en del af den eksisterende LoRa arkitektur. De tre services er udviklet i samarbejde med Kommuneproces, KIAtec og Magenta APS. Læs mere om erfaringer fra projektet her Samme byggeblokke forskellige systemer - Erfaringer fra Hjørring- og Aarhus Kommune

Sammenhæng til andre Byggeblokke

Byggeblokken Tilstand har relationer til andre fælleskommunale byggeblokke, som er centrale i forhold til at beskrive forholdene omkring hvordan en Tilstand blandt andet er fremfundet, hvilket objekt Tilstanden beskriver, samt forståelsen og betydningen af tilstanden. Beskrivelser af disse "eksterne" byggeblokke er ikke en del af beskrivelsen af byggeblokken Tilstand.

Liste af andre byggeblokke som denne byggeblok har en relation til:

 • Aktivitet – En tilstand er resultatet af en eller flere udførte aktiviteter.
 • Objekt – En tilstand udtrykker en værdi for egenskab hos et objekt på et specifikt tidspunkt.

Beskrivelse af sammenhængen mellem byggeblokkene Tilstand, Indsats og Aktivitet

En beskrivelse af sammenhængen mellem byggeblokkene Tilstand, Indsats, og Aktivitet har en separat sektion (Se Sammenhængsmodel for Aktivitet, Indsats og Tilstand)

Referencer


Bilag