Ydelse

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for Ydelse
En del af Statusboks-lab-label.png
Status for INFO-side Udarbejdet, senest opdateret 4. december 2019
Status ift. Rammearkitekturen Færdig
Gyldighed Skal godkendes i Arkitekturboardet ved 12. møde d. 16. december 2019
Kontakt Peter Thrane, KL

Om byggeblokken Ydelse

Formål

Objektmodel for byggeblokken Ydelse
Formålet med byggeblokken Ydelse er at beskrive, hvad der skal til for at håndtere ydelser, der kan bevilges og dermed fundamentet for at bygge et ydelseskatalog (samling af ydelser).

Byggeblokken har til formål at beskrive og dokumentere de helt centrale karakteristika ved enhver ydelse. Byggeblokken kan hjælpe til en fælles forståelse og sprog omkring ydelsesområdet. Herudover kan det generelle formål for alle fælleskommunale byggeblokke læses i afsnittet Om Byggeblokke.

Beskrivelse

Sammenhængen mellem Ydelse, Bevilling og Effektuering
Ydelse indgår som et fundment for de 2 byggeblokke Bevilling og Effektuering. Den treenighed samarbejder om at beskrive, hvilke ydelser der kan bevilges (Ydelse), selve bevillingen af en eller flere ydelser (Bevilling) og til sidst afviklingen af den eller de bevilgede ydelser (Effektuering).

Ydelserne er det, som en myndighed kan bevilge til en part, f.eks. borgere eller virksomheder. Ydelser kan eksempelvis være et beløb, genstande, tid, tilladelser, tjenester eller støtte som enten kan gives eller modtages. Byggeblokken Ydelse bruges til at beskrive det, der kan bevilges, og ikke selve bevillingen.

Byggeblokken Ydelse er en skabelon, som bruges til at beskrive alle typer af ydelser. Et ydelseskatalog er en samling af flere ydelser, og et ydelseskatalog kan bruges til at give et samlet overblik over alt det, der kan bevilges indenfor specifikke områder. Eksempelvis hvilke ydelser der kan bevilges til en udsat borger.

Ydelser kan opdeles i mindst 4 forskellige typer:

 • Økonomiske ydelser (Penge) – også kaldet kontante ydelser
 • Fysiske ydelser (konkrete "ting". f.eks. kørestol)
 • Ressourceydelser (Tid. F.eks. græsklipning eller rengøring) – også kaldet serviceydelser
 • Tilladelser (eksempelvis parkeringstilladelse eller alkoholbevilling)
 • Eventuelt andre typer

Fælles for dem alle, er, at de bevilges efter en regel (bevillingsregel), konteres efter en regel (konteringsregel) (bortset fra tilladelse) og har ophæng i lovgrundlaget for ydelsen.

Særligt for økonomiske ydelser er, at de har en beregningsregel, som udregner hvor stort et beløb en borger eller virksomhed får, når den enkelte ydelse er bevilget.

Ejer af byggeblok Ydelse

KL, Center for Digitalisering og Teknologi

Overholdelse/compliance

Byggeblokkene Ydelse, Bevilling og Effektuering anvendes allerede i KOMBITs og UDK's fagsystemer og danner derfor en de facto standard for kommunikation og håndtering af ydelser, bevillinger og effektueringer på markedet.

Oplysninger Ydelse vedligeholder

Liste med begreber som er relevante i forhold til byggeblokken

 • Ydelsestype: Beskriver det, der kan bevilges til borgere og virksomheder. Der er mindst 4 typer af ydelser:
  • Økonomiske ydelser
  • Fysiske ydelser (endnu ikke færdig)
  • Ressoureceydelser (endnu ikke færdig)
  • Tilladelser (endnu ikke færdig)
 • Bevillingsregel: Beskriver den regel, som afgør om modtageren er berettiget til ydelsen eller ej. Reglen kan ved afvikling umiddelbart kun give svaret "Ja" eller "Nej".

Den konkrete regel udfoldes i den forretningsmæssige kontekst modellen anvendes i; ofte vil det være lovgivningen, som sætter rammen for konteksten.

 • Konteringsregel: Beskriver den regel, ydelsen konteres efter. Ofte vil det blot være et bestemt kontonummer til den enkelte ydelse, men mere komplicerede regler kan forekomme. Eksempelvis kan en ydelse konteres på et kontonummer, hvis modtageren er under 18 år og et andet over 18 år. Eller på forskellige konti afhængigt af, hvor længe de har været bevilget.

Den konkrete regel udfoldes i den forretningsmæssige kontekst modellen anvendes i; ofte vil det være lovgivningen, som sætter rammen for konteksten.

 • Beregningsregel: Beskriver den regel, en økonomisk ydelse beregnes efter. Ofte indgår både data om borgeren eller virksomheden og forskellige satser i de parametre, som beregningsreglen angiver.

Den konkrete regel udfoldes i den forretningsmæssige kontekst modellen anvendes i; ofte vil det være lovgivningen, som sætter rammen for konteksten.

BEMÆRK! Især for regler er det vigtigt, at de håndteres med historik (bitemporalitet), således at man altid kan finde tilbage til tidligere regler, som eksempelvis skal benyttes ved omberegninger. Ligeledes skal der kunne lægges fremtidige regler ind, som først træder i kraft senere.

Modeller for Ydelse

Informationsmodel for byggeblokken Ydelse

Læsevejledning til modeller for Ydelse: Formålet med objektmodellen for byggeblokken Ydelse er at vise hvilke andre byggeblokke Ydelse har en relation til. Formålet med informationsmodellen for byggeblokken Ydelse er at vise hvilke oplysninger som er relevante i forhold til at beskrive en Ydelse. Objekter med farven grå er en del af byggeblokken Ydelse, og objekter med farven blå repræsenterer andre byggeblokke som hver især har deres egen objekt- og informationsmodel.

Objektmodel

Her kan du se en dynamisk præsentation af Ydelse objektmodel

Informationsmodel

Her kan du se en dynamisk præsentation af Ydelse objektmodel

Opgaver (services) Ydelse udfører

Byggeblokkens services er på logisk niveau og rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken skal understøtte. Der henvises til den generelle beskrivelse omkring en byggebloks services for en uddybende beskrivelse af, hvilke services en byggeblok udfører. De generelle services omfatter opret, ajourfør, fjern/slet/nedlæg, søg, list mv.

Udover de generelle services vil der være services rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken Ydelse skal understøtte, det skal være muligt at:

 • Vedligeholde ydelser i ydelseskataloget
 • Beskrive og ændre regler for bevilling, kontering og beregning.
 • Oprette og vedligeholde relationer til Lovgrundlag og emneklassifikationer
 • Fremfinde ydelse og regler inden for en given kontekst

Anvendelse af Ydelse

Målgruppe

Forretnings ogIt-arkitekter i kommuner, KL og KOMBIT; Fagkontorer i KL

Anvendelse og Anbefaling

For generel anvisning for anvendelse af en byggeblok se Om Byggeblokke

Strategisk ophæng

Byggeblokken Ydelse anvendes allerede i projekter i KOMBIT og UDK og danner derved en de facto standard for ydelser.

Roadmap

Der er løbene et arbejde i gang i KL og KOMBIT med at redegøre for den konkrete sammenhæng mellem indsats- og ydelsesbegrebet,, og dette arbejde kan på sigt medføre ændringer i beskrivelserne af både Indsats byggeblokken og Ydelse byggeblokken.

Implementeringer

 • KOMBIT
  • KY – kommunernes Ydelsessystem
  • KSD – Kommunernes Sygedagpengesystem
  • Social Pension
  • Støttesystemet Ydelsesindex (og dermed SAPA)
  • DUBU (Udsatte børn og unge)
 • UDK
  • Pensionssystem
  • Barselsdagpengesystem

Sammenhæng til andre Byggeblokke

Byggeblokken Ydelse har relationer til andre fælleskommunale byggeblokke, som er centrale i forhold til at beskrive en ydelse og dens sammenhænge. Beskrivelser af disse "eksterne" byggeblokke er ikke en del af beskrivelsen af byggeblokken Ydelse.

Liste af andre byggeblokke med links til beskrivelserne, som denne byggeblok har en relation til, baseret på blå forretningsobjekter:

 • Bevilling – Hvilken bevilget ydelse er der lagt effektueringsplan og efterfølgende effektueringer for
 • Lovgrundlag – Hvilken lovparagraf beskriver at en borger/virksomhed har ret til denne ydelse
 • Klassifikation – Hvilket opgaveområde anvender denne ydelse
 • Regel – Hvilken regel/regler sætter rammerne for ydelsen

Beskrivelse af sammenhængen mellem byggeblokkene Ydelse, Bevilling og Effektuering

En beskrivelse af sammenhængen mellem byggeblokkene Ydelse, Bevilling og Effektuering, en separat sektion på info.rammearkitektur.dk (under udarbejdelse). Her er udstillet en model som viser sammenhængen mellem de tre byggeblokke, samt en uddybende beskrivelse af sammenhængen mellem de tre byggeblokke.

Se Sammenhængsmodel for Ydelse, Bevilling og Effektuering

Beskrivelse af sammenhæng mellem byggeblok Ydelse og byggeblok Indsats:

Byggeblokken Ydelse, som beskriver de Ydelser ”man kan få” har en tæt relation til Byggeblokken Indsats, som beskriver de Indsatser ”man kan få”. Indsats er meget bred og dækker også indsatser, man ikke nødvendigvis får bevilget, men som anvendes i et Indsatsforløb. Ydelse indsnævrer sig til noget, man kan få bevilget og kan betragtes som en specialisering af Indsats.

Der er løbene et arbejde i gang i KL og KOMBIT med at redegøre for den konkrete sammenhæng mellem indsats- og ydelsesbegrebet, og dette arbejde kan medføre ændringer i beskrivelserne af både Indsats byggeblokken og Ydelse byggeblokken.

Bilag