Forskel mellem versioner af "Aktivitet"

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
(Bilag)
(Bilag)
Linje 125: Linje 125:
  
 
== Bilag ==
 
== Bilag ==
*[Aktivitet_rappport_.pdf ‎Dokumentation af informationsmodel for Aktivitet]
+
*[http://info.rammearkitektur.dk/index.php/Fil:Aktivitet_rappport_.pdf ‎Dokumentation af informationsmodel for Aktivitet]
 
*[http://info.rammearkitektur.dk/byggeblokke/{{PAGENAME}}/Objektmodel/{{PAGENAME}}.htm {{PAGENAME}} objektmodel]
 
*[http://info.rammearkitektur.dk/byggeblokke/{{PAGENAME}}/Objektmodel/{{PAGENAME}}.htm {{PAGENAME}} objektmodel]
 
*[http://info.rammearkitektur.dk/byggeblokke/Aktivitet/Informationsmodel/Aktivitet.htm {{PAGENAME}} informationsmodel]
 
*[http://info.rammearkitektur.dk/byggeblokke/Aktivitet/Informationsmodel/Aktivitet.htm {{PAGENAME}} informationsmodel]

Versionen fra 10. okt 2019, 13:05

Status for Aktivitet
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Klar
Status ift. Rammearkitekturen Optaget
Gyldighed Byggeblokken Aktivitet er godkendt ved det femte møde i Arkitekturboardet 05. juli 2018
Kontakt Rune Reimann Petersen, Digitalisering og Teknologi, KL

Om byggeblokken Aktivitet

Formål

Objektmodel for byggeblokken Aktivitet

Aktiviteter foregår alle vegne og hele tiden. Byggeblokken har til formål at beskrive og dokumentere de helt centrale karakteristika ved enhver aktivitet – uanset om der er tale om en undervisningsaktivitet, en planlægningsaktivitet eller en analyseaktivitet o. lign.

Herudover kan det generelle formål for alle fælleskommunale byggeblokke læses i afsnittet "Om Byggeblokke"

Generelt gælder det for alle aktiviteter at de:

 • Har et grundlæggende formål
 • Forgår på et bestemt tidspunkt eller over en tidsperiode på eksempelvis flere timer.
 • Foregår et sted
 • Omhandler et eller andet
 • Har nogle deltagere
 • Forbruger nogle ressourcer(faciliteter)
 • Forhold omkring en aktivitet, samt resultater af en aktivitet kan dokumenteres
 • Har et emne

Denne byggeblok beskriver disse grundlæggende karakteristika, som alle typer aktiviteter har til fælles.

Beskrivelse

Når byggeblokken efterfølgende anvendes i en bestemt kontekst, indskærpes hvilke forhold (ressourcer, deltagere, Faciliteter osv.) der er gældende i den konkrete situation og vi har en forretningsvendt aktivitet. Ved at håndtere aktiviteter på en ensartet måde på tværs af fagdomæner, kan vi få et fælles sprog og en ensartet måde at tale om eksempelvis ressourceallokering, ressourceforbrug etc. samtidig med at vi kan udveksle aktiviteter på tværs af fagområder.

Aktiviteter som kendes fra eksempelvis BPMN standarden beskriver, aktiviteter som noget der skal gennemføres, men ikke detaljer om selve gennemførelsen. Byggeblokken Aktivitet beskriver det informationsindhold som påføres den konkrete udførte aktivitet.

Aktivitet beskriver en eller flere handling(er) som kan udføres af en eller flere aktivitetsaktører på et bestemt tidspunkt (eller periode) og sted. En aktivitet kan forbruge faciliteter og aktører som ressourcer, og kan omhandle eller frembringe bestemte Objekter. En aktivitet kan bruge Dokumenter som input under udførelsen af handlingen, og bruge dokumenter til at redegøre for aktivitetshandlingen. Aktiviteter kan indgå i Sager, og emnet for aktiviteten kan klassificeres ved hjælp af en klassifikationsmetode.

En aktivitet har et livsforløb, som beskriver de forskellige statusskift samt udfaldsrum, som en aktivitet kan gennemgå. En aktivitet kan selv, eller ved påvirkning udefra, skifte status undervejs i en proces. En enkelt aktivitet har et formål, og dette forhold kan have relevans set i en større kontekst. En aktivitet kan derfor sammenkobles med andre aktiviteter og struktureres hierarkisk, ved at samle flere aktiviteter i en fælles pakke og angive et formål på pakkeniveau. Byggeblokken Aktivitet kan derfor beskrive og dokumentere en separat handling samt, ved hjælp af en aktivitetspakke, beskrive flere handlinger som en sammensat kæde af handlinger, der bidrager til det samme formål.

Eksempel på en Aktivitet

Afholdelsen af et møde er et eksempel på en aktivitet. Mødet vil foregå på en Lokation, eksempelvis i et mødelokale, på en institution, på en specifik [Adresse]. Der kan være aktører med forskellige roller tilsluttet mødet, såsom mødeansvarlig, mødeindkalder, referent eller deltagende Aktør i mødet. Afholdelsen af mødet kan kræve, at der bliver benyttet forskellige Faciliteter som ressourcer, eksempelvis et lokale og videoudstyr. En ressourceforbrugende aktivitet såsom et møde, vil disponere over de benyttede ressourcer indtil aktiviteten afsluttes, og ressourcerne frigives. Dermed bliver det muligt at danne et overblik over ressourceudnyttelsen.

Ejer af byggeblok Aktivitet

Center for Digitalisering og Teknologi, KL

Overholdelse/compliance

Byggeblokken forholder sig ikke til nogle standarder

Oplysninger Aktivitet vedligeholder

Liste med begreber som er relevante i forhold til byggeblokken Aktivitet: (Listen er et uddrag af de forretningsnære begreber som kan være relevant i forhold til byggeblokken aktivitet)

 • Aktivitetssted: Udførelsen af en aktivitet kan finde sted på en specifik lokation. En specifik lokation kan eksempelvis beskrives ved en dansk adresse, en geografisk koordinat eller et virtuelt møderum.
 • Aktivitetsfacilitet: Under udførelsen af en aktivitet kan faciliteter forbruges aktivt som en ressource. En facilitet kan eksempelvis være et lokale, udstyr eller en konsulent. Aktiviteten vil disponere over ressourcerne indtil aktiviteten afsluttes og ressourcerne frigives. Dermed bliver det muligt at danne et overblik over ressourceudnyttelsen.
 • Aktivitetsaktør: En aktivitetsaktør har en eller flere specifikke roller i forhold til en aktivitet. Virksomhed, person og organisationsaktør er specielle typer af aktivitetsaktører. En aktivitetsaktør kan have rollen som ansvarlig, ejer, deltager, rekvirent og udfører af aktiviteten. En partshøring er et eksempel på en aktivitet, hvor kommunen som organisationsaktør kan have rollen som ansvarlig samt ejer, og hvor en medarbejder fra kommunen kan have rollen som deltager, samt rollen som udfører af parthøringen (aktiviteten).
 • Aktivitetsobjekt: En aktivitet kan omhandle en eller flere specifikke objekter (genstande). Et aktivitetsobjekt kan eksempelvis være affald, en borger (person) eller et geografisk område. Alt efter aktivitetens formål kan den omhandle eller frembringe forskellige typer af objekter, eksempelvis kan aktiviteten være at observere specifikke egenskaber ved en borger.
 • Aktivitetsdokument: Et eller flere dokumenter kan bruges som grundlag for udførelsen af en aktivitet, eksempelvis som metodeanvisning for hvordan en aktivet udføres korrekt og ensformigt hver gang. Et dokument kan ligeledes bruges til at dokumentere omstændigheder og resultater ved udførelsen af aktiviteten, eksempelvis hvilke deltagere deltog til et møde.
 • Aktivitetsklasse: En aktivitet kan klassificeres efter et emne, som eksempelvis kan bruges til at fortælle noget om det afgrænset forretningsområde hvor aktiviteten finder sted. KL’s Emnesystematik (KLE) kan bruges til at klassificere en aktivitet i forhold til den kommunal opgave(emne) aktiviteten er en del af.

Modeller for Aktivitet

Informationsmodel for byggeblokken Aktivitet

Læsevejledning til modeller for Aktivitet: Formålet med objektmodellen for byggeblokken Aktivitet er at vise hvilke andre byggeblokke Aktivitet har en relation til. Formålet med informationsmodellen for byggeblokken Aktivitet er at vise hvilke oplysninger som er relevante i forhold til at beskrive en Aktivitet. Objekter med farven grå er en del af byggeblokken Aktivitet, og objekter med farven blå repræsenterer andre byggeblokke som hver især har deres egen objekt- og informationsmodel.

Objektmodel for Aktivitet

Her kan du se en dynamisk præsentation af Aktivitet objektmodel

Informationsmodel for Aktivitet

Her kan du se en dynamisk præsentation af Aktivitet informationsmodel

Livscyklus/tilstandsmodel for Aktivitet

 • Opstået: Ved oprettelse af en aktivitet påbegyndes aktivitetens livscyklus. Status 'opstået' er aktivitetens startstatus, og det er i denne status, at forhold omkring aktiviteten kan planlægges. I denne status er der ingen forhold omkring aktiviteten som er fastsatte.
 • Planlagt: I denne status er aktiviteten planlagt, hvilket indebærer, at en eller flere forhold omkring aktiviteten er fastlagt. Eksempelvis kan tidspunktet for at møde være planlagt, men lokationen kan blive planlagt på et senere tidspunkt. Denne tilstand kaldes ofte en aftale.
 • Annulleret/aflyst: En planlagt aktivitet kan annulleres eller aflyses. Eksempelvis hvis en eller flere af forholdene omkring aktiviteten ikke kan opfyldes.
 • Under gennemførelse: En aktivitet er igangværende fra det tidspunkt den er planlagt til det tidspunkt den er gennemført.
 • I bero: Giver mulighed for at sætte en aktivitet i bero. Aktiviteten er i denne status passiv og vedligeholdes ikke.
 • Gennemført: Aktiviteten er gennemført/afsluttet
 • Slettet: Aktiviteten er logisk slettet (Afhængigt af fagområde bør der ind tænkes en fysik sletning i henhold til sletningsbestemmelser)

Opgaver(services) Aktivitet udfører

Byggeblokkens services er på logisk niveau og kan/bør implementeres i en fysisk realisering af Aktivitet i et it-system. Der henvises til den generelle beskrivelse omkring en byggebloks services for en uddybende beskrivelse af hvilke services en byggeblok udfører: Om Byggeblokke

Anvendelse af Aktivitet

Målgruppe: Forretnings og It-arkitekter

Anvendelse og Anbefaling: For generel anvisning for anvendelse af en byggeblok se Om Byggeblokke

Strategisk ophæng: Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 og den tilhørende handlingsplan, initiativ 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen.

Roadmap/Plan vedr. udvikling af byggeblokken: Udviklingen af byggeblokken Aktivitet er en del af projekt 1, ’Governance, mål og indhold’, under programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. I projektet indgår produktion af byggeblokkene Tilstand, Indsats og Aktivitet, hvor målet er at videreudvikle de tre byggeblokkene fra status 'Identificeret' til status 'Beskrevet'. Opdateringen af byggeblokkene er færdiggjort i Q2 2018. I arbejdet med at definere Tilstand, Indsats og Aktivitet er byggeblokken Objekt identificeret og beskrevet og en Sammenhængsmodel for de fire byggeblokke udarbejdet (Se Sammenhængsmodel for Aktivitet, Indsats og Tilstand).

Projekter der har anvendt byggeblokken Aktivitet:

De tre services er testet og modnet på hhv. arbejdsmarkedsområdet i Hjørring Kommune og hos AffaldVarme under Aarhus Kommunens teknik- og miljøområde. Efter endt test og modningsperiode skal services genbruges andre steder i organisationerne samt i andre kommuner, stat og privat sektor. Som led i test og modningsfasen frigives de tre services som open source komponenter som en del af den eksisterende LoRa arkitektur. De tre services er udviklet i samarbejde med Kommuneproces, KIAtec og Magenta APS. Læs mere om erfaringer fra projektet her Samme byggeblokke forskellige systemer - Erfaringer fra Hjørring- og Aarhus Kommune


Roadmap/plan vedr. implementering af byggeblok Aktivitet:

 • Projekt VanDa - Initiativ 8.3 ”Kvalitet og deklaration af miljødata” under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015.,er undervejs i arbejdet med at implementerer flere fælleskommunale byggeblokke, herunder aktivitet.

Sammenhæng til andre Byggeblokke

Byggeblokken Aktivitet har relationer til andre fælleskommunale byggeblokke, som er centrale i forhold til at beskrive forholdene ved en eller flere specifikke aktiviteter. Beskrivelser af disse "eksterne" byggeblokke er ikke en del af beskrivelsen af byggeblokken Aktivitet.

Liste med byggeblokke som denne byggeblok har en relation til:

 • Organisation - Ansvarlige og deltagende aktører
 • Klassifikation - Typen af aktivitet
 • Facilitet - Det udstyr aktiviteten benytter
 • Adresse - Adresse hvor aktiviteten udføres
 • Lokation - Placering hvor aktiviteten udføres
 • Aktør – En aktør kan have et eller flere roller i forhold til en aktivitet. Aktør er en speciel type af aktivitetsaktør
 • Virksomhed - En virksomhed kan have et eller flere roller i forhold til en aktivitet
 • Person – En person kan have et eller flere roller i forhold til en aktivitet. Person er en speciel type af aktivitetsaktør
 • Dokument – Dokumentation/anvisning for aktiviteten
 • Objekt – En aktivitet kan omhandle/frembringe et objekt
 • Sag - Aktiviteter kan indgå i et sagsforløb

Beskrivelse af sammenhængen mellem byggeblokkene Tilstand, Indsats og Aktivitet:

En beskrivelse af sammenhængen mellem byggeblokkene Tilstand, Indsats, og Aktivitet har en separat sektion (Se Sammenhængsmodel for Aktivitet, Indsats og Tilstand).

Referencer


Bilag